( آزمایشی )
امروز 1397/04/01
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار قوانین


ابلاغ قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو
1396/08/30

ابلاغ قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع به همكاري در زمينه پيشگيري، محدود سازي و كاهش پيامدهاي شرايط اضطراري
1396/08/03

ابلاغ قانون موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
1396/08/03

ابلاغ قانون استفساريه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان
1396/08/01

ابلاغ قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري
1396/08/01

ابلاغ قانون بودجه سال 1396 کل کشور
1395/12/28

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش
1396/01/21

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
1396/01/21

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)
1396/01/26

قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح
1396/02/10

‍‍ابلاغ قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
1396/03/06

ابلاغ قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور
1396/03/06

ابلاغ قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور
1396/03/06

ابلاغ قانون تنقيح قوانين مالياتي كشور
1396/03/06

ابلاغ قانون موافقتنامه حمل و نقل دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره
1396/03/29

ابلاغ قانون اصلاح ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
1396/03/29

ابلاغ قانون اصلاحات پيوست معاهده (كنوانسيون) بين المللي ايمني جان اشخاص و دريا مورخ 1974 (1353) و آيين نامه بين المللي امنيت كشتيها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس)
1396/03/31

ابلاغ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1 فروردين 1310 تا 29 اسفند 1328
1396/04/18

ابلاغ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1 فروردين 1329 لغايت 30 مهر ماه 1336
1396/04/18

ابلاغ قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 18 شهريور 1285 تا 30 اسفند 1309
1396/04/18

ابلاغ قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
1396/04/21

ابلاغ قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين
1396/04/27

ابلاغ قانون معاهده بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري
1396/04/27

ابلاغ قانون معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين
1396/04/27

ابلاغ قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان
1396/04/27


صفحه2از3