امروز 1397/10/27

رأی شماره ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۵
شماره پرونده: ۱۹۵۰/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای سیدعبدالحمید امام
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در پی دادخواست تعدادی از کارکنان انتقالی سازمان غله کشور به‌طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران (بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) به خواسته الزام به پرداخت حق محرومیت در مناطق محروم که از تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۵ تا ۱۳۷۹/۱۲/۲۹ مورد ادعا قرار گرفته است، شعب دیوان آرای متعارضی صادر کرده‌اند:
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۲۶، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۷۶، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۳۴، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۷۳، ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۴۶ با موضوع دادخواست آقایان مرتضی سلیمان‌فر، مهدی ملکی‌زاده، اسمعیل زارع‌زاده، سیدابراهیم مرعشی، علی‌اکبر گاطع زاده به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت مرخصی مناطق محروم به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۶۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۶۲ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۶۴ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه شهرستان محل خدمت شاکی جز مناطق کمتر توسعه یافته بوده و بر همین مبنا و به صراحت ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب ۱۳۶۷ پرداخت فوق‌العاده مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان ضرورت دارد علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات شاکی موضوع مرخصی ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب ۱۳۶۷ از سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۹ صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
آراء مذکور به موجب آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۲۸ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۲۹ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۹، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۵۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۵۵ ـ ۱۳۹۴/۶/۳۰ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۵۰ با موضوع دادخواست آقای ‌هادی ترابی به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت محرومیت مناطق محروم از تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۵ تا ۱۳۷۹/۱۲/۲۹ به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۹۹۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه طبق احکام کارگزینی پیوست خدمت شاکی در شهرستان شوشتر محرز بوده و توجهاً اینکه شهرستان مذکور جزء مناطق محروم بوده و در اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و جنگی مصوب ۱۳۶۷ و رأی شماره ۴۹۶ ـ ۴۹۵ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که فوق‌العاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم در حق شاکی از تاریخ استحقاق پرداخت می‌گردید علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده جنگی مصوب ۱۳۶۷ و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی‌عنه به پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم از تاریخ ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۹ که محاسبه مرخصی مناطق محروم از تاریخ صدور رأی شماره ۴۹۶ ـ ۴۹۵ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت یوم‌الاداء صورت خواهد گرفت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۸ ـ۱۳۹۵/۵/۳ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ج: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۹۱۷ با موضوع دادخواست آقای منصور جمالی مقدم به طرفیت شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه ۴ خوزستان و به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۲۰۸ ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه ثبت به شماره ۲۸۳۱ـ ۱۳۹۰/۸/۷ دفتر شعبه ۲۷ به‌اینکه به موجب قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی و بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷/ت/۲۱۵ ـ۱۳۷۶/۶/۱۲ هیأت وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستانها و اطلاق قانون و مصوبه مذکور به کلیه مستخدمان رسمی و ثابت و مستنداً به دادنامه‌های شماره ۸۳ الی ۸۷ ـ ۱۳۸۴/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشمولیت بند ۳ مصوبه فوق‌الاشعار به مستخدمان رسمی و ثابت اعم از بومی و غیربومی استحقاق شاکی را به دریافت پاداش مقرر قانونی محرز دانسته است بدین لحاظ شعبه مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت پاداش و حقوق و مزایای مقرره قانونی در ایام اشتغال در مناطق محروم را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
د: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۶۸ با موضوع دادخواست آقای سیدعبدالحمید امام و به طرفیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و به خواسته الزام به پرداخت حق محرومیت از ۱۳۶۸/۱/۲۵ تا ۱۳۷۹/۱۲/۲۹ مناطق محروم به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۱۴۱ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه شاکی مطابق احکام کارگزینی منضم در پرونده شاغل در اداره غله کشور بوده و سازمان غله براساس مصوبه شماره ۱۳/۵۶۱ ـ ۱۳۸۱/۲/۲۸ شورای عالی اداری از ابتدای سال ۱۳۸۳ منحل گردیده و هیأت تصفیه آن سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده لذا بنا به مراتب فوق مستنداً به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خوانده قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۶۵ ـ۱۳۹۵/۳/۱۶ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۱۳/۵۶۱ ـ ۱۳۸۱/۲/۲۸ شورای عالی اداری، سازمان غله کشور از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱ منحل شده و پرسنل سازمان مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکتهای وابسته منتقل و اعتبارات مربوطه در این خصوص نیز به محل خدمت ایشان تخصیص یافته است، بنابراین شکایت به طرفیت شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به خواسته الزام به پرداخت حق مرخصی مناطق محروم در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری است و دادنامه‌های شعب دیوان عدالت اداری به‌شرح مندرج در گردش کار در حدی که ضمن قبول صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته مبادرت به صدور رأی در ماهیت شکایت کرده‌اند صحیح و موافق اصول و مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

تاریخ خبر : 1397/08/12
اخبار مرتبط
رأی شماره ۱۶۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱ ـ 1395/1/22 شورای اسلامی شهر نرماشیر

رأی شماره ۱۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۶۰ تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در سال ۱۳۹۷

رأی شماره ۱۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده (۶) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان حذف پارکینگ و بهای خدمات تأمین پارکینگ

رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت از مصوبه شماره ۱۶۶ ـ 1395/09/07 مصوب شورای اسلامی شهر رشت

رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد۱۴ـ۱۳ـ۱۲ـ۱۱ فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران

رأی شماره ۱۶۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۴ صورتجلسه مورخ 1391/02/04 و بند ۱۲ صورتجلسه یازدهمین جلسه مورخ 1385/12/07 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم

رأی شماره ۱۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبات جلسه شماره ۴۷۷ ـ 1391/10/26 و ۴۷۸ ـ 1391/10/28 و مصوبه شماره ۷۲۰۳/۹۰ ـ 1390/10/14 مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ

رأی شماره ۲/۱۵۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه شماره (۲ـ۲) عوارض کاربردی با قابلیت تجاری مورد عمل در سال۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر خمین

رأی شماره ۲/۱۵۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۲/۲ ـ 1389/11/10 شورای اسلامی شهر سبزوار

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۳ مورخ 1397/8/1
موضوع: ابطال مواد ۲۲ و ۲۸ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان


ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: