سر خط خبرها

دانلود رایگان کتب برنامه پنجساله و بودجه های سنواتی کل کشور

برنامه های پنج ساله
  مجموعه قانون برنامه پنجساله توسعه ج.ا.ا   مجموعه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا   مجموعه قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا  
       
  قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا   مجموعه قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا    
       
   
بودجه های سنواتی کل کشور
  قانون بودجه سال 1395 کل کشور   قانون بودجه سال 1394 کل کشور   قانون بودجه سال 1393 کل کشور  
       
قانون بودجه سال 1392 کل کشور   قانون بودجه سال 1391 کل کشور   قانون بودجه سال 1390 کل کشور
       
  قانون بودجه سال 1389 کل کشور   قانون بودجه سال 1388 کل کشور   قانون بودجه سال 1387 کل کشور  
       
  قانون بودجه سال 1386 کل کشور   قانون بودجه سال 1385 کل کشور   قانون بودجه سال 1384 کل کشور  
       
  قانون بودجه سال 1383 کل کشور   قانون بودجه سال 1382 کل کشور   قانون بودجه سال 1381 کل کشور  
       
  قانون بودجه سال 1380 کل کشور   قانون بودجه سال 1379 کل کشور   قانون بودجه سال 1378 کل کشور  
       
  قانون بودجه سال 1377 کل کشور   قانون بودجه سال 1376 کل کشور   قانون بودجه سال 1375 کل کشور  
       
  قانون بودجه سال 1374 کل کشور   قانون بودجه سال 1373 کل کشور   قانون بودجه سال 1372 کل کشور  
       
  قانون بودجه سال 1371 کل کشور      
       
سایر انتشارات حقوقی
  شیوه نامه نگارش قانون   مقدمه ای بر اصول و قواعد تنقیح قوانین (مصاحبه با اساتید و صاحب نظران)    
       
  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی    

پر بازدیدترین