مجموعه قانون برگزاری مناقصات منتشر شد

عرضه سومین چاپ " مجموعه قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه هاي اجرايي آن " پس از اعمال ویرایش دوم در خانه کتاب معاونت تدو