سال انتشار: 1381
مجموعه آيين دادرسي كيفري

شماره جلد: 1
دوره چاپ: 4
سال انتشار: 1381
تعداد صفحه: 231
قیمت روی جلد: 10000
شماره پرونده: 602-1-1-4-2
شماره کتابخانه: 2460-81م
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف