سال انتشار: 1384
مجموعه آيين دادرسي كيفري

شماره جلد: 1
دوره چاپ: 9
سال انتشار: 1384
تعداد صفحه: 3000
قیمت روی جلد: 37000
شماره پرونده: 602-1-1-9-2
شماره کتابخانه: 19152-84م
آدرس کتاب: ADK1-9 MARJA-KAIFAR-ADK849

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف