سال انتشار: 1385
مجموعه استخدام قضات و تشكيلات دادگستري

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: 4
تعداد صفحه: 339
قیمت روی جلد: 33000
شماره پرونده: 113-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 39494-85م
آدرس کتاب: GHOZAT LIBRARY-GHOZAT2

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف