سال انتشار: 1383
مجموعه پولي و بانكي

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1383
فصل انتشار: 3
تعداد صفحه: 752
قیمت روی جلد: 45000
شماره پرونده: 409-1-0-2-2
شماره کتابخانه: 32762-83م
آدرس کتاب: BANKY2 LIBRARY-BANKY.2

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف