سال انتشار: 1385
مجموعه تجارت

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: 4
تعداد صفحه: 498
قیمت روی جلد: 32000
شماره پرونده: 401-1-0-2-2
شماره کتابخانه: 25862-85م
آدرس کتاب: LIBRARY-TJAR85-2

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف