سال انتشار: 1385
مجموعه جرايم و مجازاتها (قانون مجازات اسلامي)

شماره جلد: 1
دوره چاپ: 3
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: 4
تعداد صفحه: 724
قیمت روی جلد: 75000
شماره پرونده: 605-1-1-3-2
شماره کتابخانه: 50340-85م
آدرس کتاب: LIBRARY-JARAEM101

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف