سال انتشار: 1385
مجموعه سرمايه گذاري

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: 3
تعداد صفحه: 525
قیمت روی جلد: 50000
شماره پرونده: 425-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 37465-85م
آدرس کتاب: LIBRARY-SARMAYE

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف