سال انتشار: 1387
مجموعه قانون بودجه سال 1387 كل كشور

شماره جلد: 87
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1387
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 184
قیمت روی جلد: 20000
شماره پرونده: 301-1-87-1-2
شابک: 6-0-96424-964-978
شماره کتابخانه: 1246811
آدرس کتاب: BODJ87

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف