سال انتشار: 1385
مجموعه قانون تنظيم بخشي از درآمدهاي مالي دولت

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: 3
تعداد صفحه: 277
قیمت روی جلد: 25000
شماره پرونده: 308-1-0-2-2
شماره کتابخانه: 29332-85م
آدرس کتاب: LIBRARY-MALITANZ.2

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف