سال انتشار: 1383
مجموعه قانون مجازات اسلامي

دوره چاپ: 5
سال انتشار: 1383
فصل انتشار: 3
تعداد صفحه: 617
قیمت روی جلد: 38000
شماره پرونده: 605-1-0-5-2
شماره کتابخانه: 26756-83م
آدرس کتاب: MOJAZAT5 LIBRARY-MOJAZAT5

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف