سال انتشار: 1384
مجموعه قانون مجازات اسلامي

دوره چاپ: 6
سال انتشار: 1384
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 671
قیمت روی جلد: 45000
شماره پرونده: 601-1-0-6-2
شماره کتابخانه: 25860-84م
آدرس کتاب: MOJAZAT6 LIBRARY-MOJAZAT6

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف