سال انتشار: 1384
مجموعه قانون مدني

دوره چاپ: 6
سال انتشار: 1384
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 497
قیمت روی جلد: 33000
شماره پرونده: 701-1-0-6-2
شماره کتابخانه: 19741-84م
آدرس کتاب: MADANY6 LIBRARY-MADANY6

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف