سال انتشار: 1385
مجموعه قوانين و مقررات اوقاف

دوره چاپ: 3
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: 4
تعداد صفحه: 184
قیمت روی جلد: 33000
شماره پرونده: 709-1-0-3-2
شماره کتابخانه: 29499-85م
آدرس کتاب: OGHAF3 LIBRARY-OGHAF3

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف