سال انتشار: 1384
مجموعه قوانين و مقررات صنايع

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1384
فصل انتشار: 4
تعداد صفحه: 492
قیمت روی جلد: 32500
شماره پرونده: 404-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 40051-83م
آدرس کتاب: SANAY LIBRARY-SANAYE

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف