سال انتشار: 1385
مجموعه قوانين و مقررات كار

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: 1
تعداد صفحه: 574
قیمت روی جلد: 45000
شماره پرونده: 206-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 10733-85م
آدرس کتاب: KAR.M LIBRARY-KAR.M

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف