سال انتشار: 1385
مجموعه قوانين و مقررات معادن

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 234
قیمت روی جلد: 20000
شماره پرونده: 406-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 18485-85م
آدرس کتاب: MAADEN LIBRARY- MAADEN

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف