سال انتشار: 1383
مجموعه قوانين و مقررات نظام هاي حرفه اي

شماره جلد: 1
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1383
فصل انتشار: 4
تعداد صفحه: 394
قیمت روی جلد: 24000
شماره پرونده: 111-1-1-1-2
شماره کتابخانه: 1618-83م
آدرس کتاب: HERAF1 LIBRARY- HERAF1

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف