سال انتشار: 1383
مجموعه قوانين و مقررات نظام هاي حرفه اي

شماره جلد: 3
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1383
فصل انتشار: 4
تعداد صفحه: 335
قیمت روی جلد: 21000
شماره پرونده: 111-1-3-1-2
شماره کتابخانه: 1618-83م
آدرس کتاب: HERAF3 LIBRARY-HERAF3

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف