سال انتشار: 1385
مجموعه محاسبات عمومي

دوره چاپ: 3
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: 4
تعداد صفحه: 324
قیمت روی جلد: 33000
شماره پرونده: 305-1-0-3-2
شماره کتابخانه: 47682-85م
آدرس کتاب: MOHASEBAT3 TYPEEDIT-MOHAC

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف