سال انتشار: 1380
مجموعه وظايف و اختيارات وزراي نفت و نيرو

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1380
فصل انتشار: 3
تعداد صفحه: 156
قیمت روی جلد: 6000
شماره پرونده: 104/22-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 11409-80م
آدرس کتاب: LIBRARY-NAFT

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف