سال انتشار: 1380
مجموعه وظايف و اختيارات وزير كار و امور اجتماعي

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1380
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 127
قیمت روی جلد: 4000
شماره پرونده: 206-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 22327-79م
آدرس کتاب: LIBRARY-V.KAR

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف