سال انتشار: 1391
مجموعه قانون مدني چاپ هشتم (ويرايش هفتم)

دوره چاپ: 8
سال انتشار: 1391
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 4
تعداد صفحه: 656
قیمت روی جلد: 80000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 701-2-0-8-2
شابک: 97896464243-7
شماره کتابخانه: 1688614
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف