اساسنامه نمونه شركت شهرك صنعتي فرعي

ـ  اساسنامه مذكور به موجب اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 26/4/1384 هيأت‌وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مندرج در اين مجموعه نسخ شده و بند 11 ماده (10) اساسنامه اخير‌الذكر جايگزين بند ت ماده 8 اساسنامه سابق شده است. ـ  بند (چ) ماده (9) اين اساسنامه به موجب نامه 1010939 ـ 15/9/1377 وزير صنايع وقت كه رياست مجمع عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران را عهده‌دار بوده است و به موجب اختيارات ناشي از مصوبه 18/5/1377 مجمع عمومي فوق‌العاده شركت نامبرده اصلاح شده است. توضيح اينكه وزارت صنايع در حال حاضر، به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغيير نام يافته است.ـ  هيأت وزيران با استناد به ماده 218 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 به موجب تصويبنامه مصوب 26/11/1393 سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران را در زمره شركت‌هاي دولتي كه مكلف به انجام حسابرسي عملياتي مي‌باشند تعيين نموده است.ـ  به قانون كار مصوب 2/7/1368 مجلس شوراي اسلامي و 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني اينترنتيwww.dotic.ir يا به مجموعه قانون كار از انتشارات اين معاونت رجوع شود.ـ  آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شركت‌هاي صنعتي ايران در تاريخ 5/9/1377 تصويب و در اين مجموعه درج شده است.ـ اصل يكصد و سي ‌و نهم قانون اساسي مصوب 12/9/1358: صلح دعاو‌ي راجع به اموال عمومي و دو‌لتي يا ارجاع آن به داو‌ري در هر مورد موكول به تصويب هيأ‌ت و‌زيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.ـ ماده 199 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347: شركت سهامي در موارد زير منحل مي‌شود: 1 ‌ـ‌ و‌قتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد. 2 ‌ـ‌ در‌صورتي‌كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد مگر اين‌كه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد. 3 ‌ـ‌ در صورت و‌رشكستگي. 4 ‌ـ‌ در هر موقع كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتي رأي به انحلال شركت بدهد. 5 ‌ـ‌ در صورت صدو‌ر حكم قطعي دادگاه.

اساسنامه نمونه شركت شهرك صنعتي فرعي مصوب 18/10/1363 مجمع عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران با اصلاحات بعدي فصل اول ـ كليات، مدت، سرمايه ماده 1 ـ در اجراي بند «ت» ماده 8 اساسنامه شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب جلسه مورخ 23/3/1363 هيأت وزيران()، شركت شهرك صنعتي ...كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي‌شود طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل مي‌گردد. ماده 2 ـ نوع شركت، شركت سهامي خاص است. ماده 3 ـ شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به استناد قانون تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران تابع مقررات اين اساسنامه و قانون تجارت مي‌باشد. ماده 4 ـ مركز اصلي شركت .....و مدت آن نامحدود است. ماده 5 (اصلاحي27/4/1374) ـ سرمايه شركت 000/000/10 ريال منقسم به 1000 سهم ده هزار ريالي با نام مي‌باشد كه تعداد 996 سهم آن مت علق به شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مي‌باشد و 4 سهم ديگر متعلق به چهار نفر از اعضاي هيأت مديره و يا 4 شركت شهرك‌هاي صنعتي تابعه شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران خواهد بود با تعويض مديران سهام مذكور به مديران جديد منتقل خواهد شد. فصل دوم ـ هدف و موضوع ماده 6 ـ هدف و موضوع شركت عبارت است از: الف ـ احداث شهرك صنعتي در منطقه ......... و نيز ايجاد امكانات زيربنايي در شهرك با رعايت مفاد اساسنامه شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران. ب ـ انجام كليه اموري كه ضمن هماهنگي استفاده مطلوب از امكانات شهرك‌هاي صنعتي را در يك روند خودگردان از جهت مالي فراهم نمايد. پ ـ ا نجام كليه اقداماتي كه براي هماهنگي اداره امور شهرك صنعتي از جهت مالي ـ فني ـ خدماتي و©141© بازرگاني توسط شركت شهرك‌هاي صنعتي مشخص و ابلاغ مي‌گردد. ت ـ تملك زمين براساس قوانين موضوعه و واگذاري عين يا منفعت اراضي مزبور و انتقال قطعي به داوطلبان احداث واحدهاي مجاز (انتقال قطعي اراضي موكول به ارايه پروانه بهره‌برداري است). ث ـ در اختيارگيري اعتبارات مصوب در بودجه نواحي صنعتي جهت تأمين هزينه‌هاي سرمايه‌اي (اوليه) شركت و تأمين خدمات عمومي شهرك صنعتي از قبيل آب ـ برق ـ تلفن ـ فاضلاب تسطيع اراضي شهرك و ايجاد شبكه راه‌هاي اصلي و فرعي و همچنين ايجاد ساختمان‌هاي عمومي از قبيل درمانگاه ـ مسجد ـ مدرسه ـ فضاي سبز ـ انبار عمومي و غيره. ج (اصلاحي 27/4/1374) ـ مشاركت در ساير شركت‌هايي كه به لحاظ ارايه خدمات مورد نياز متقاضيان و ساير مسائل شهرك لازم تشخيص داده شود يا به نوعي شركت را در روند خودگردان از نظر مالي ياري مي‌دهند. فصل سوم ـ اركان شركت ماده 7 ـ اركان شركت عبارت است از: مجمع عمومي هيأت مديره و مديرعامل بازرس (حسابرس) ماده 8 ـ مجمع عمومي تشكيل مي‌شود از صاحبان سهام يا نمايندگان آنها، رياست مجمع عمومي به عهده نماينده هيأت مديره شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مي‌باشد. ماده 9 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي: الف ـ اتخاذ تصميم در رابطه با محل شهرك (انتخاب زمين مورد نياز) در منطقه تصويب شده توسط مجمع عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران، از نقطه‌نظر ضرورت‌هاي فني و اقتصادي. ب ـ بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره شركت جهت تملك زمين شهرك. پ ـ بررسي و تصويب طرح‌هاي پيشنهادي هيأت مديره به منظور تحقق موضوع و هدف شركت. ت ـ بررسي و تصويب برنامه عمليات و بودجه ساليانه شركت، تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصميم درباره سود و اندوخته‌هاي شركت. ث ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت. ج ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موادي كه با رعايت مفاد اساسنامه در دستور جلسه گذاشته شود. چ (اصلاحي 15/9/1377) () ـ عزل و نصب اعضاء اصلي و علي‌البدل هيأت مديره و تعيين ميزان پاداش و حق‌الزحمه اعضاي هيأت مديره و حسابرس (بازرس) و حق حضور در جلسات اعضاء غيرموظف هيأت مديره©142©. ح ـ انتخاب بازرس (حسابرس). خ ـ انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي انتشار آگهي‌هاي شركت. د ـ بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره درباره افزايش يا كاهش سرمايه، انحلال شركت و تغيير مفاد اساسنامه آن در مجمع عمومي فوق‌العاده براي ارايه به مجمع عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران. ذ ـ بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره شركت جهت مشاركت در ساير شركت‌ها. ماده 10 ـ مجمع عمومي به دعوت رييس هيأت مديره حداقل سالي دو بار تشكيل مي‌گردد يك بار تا آخر تير ماه هر سال براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و يك بار در چهار ماهه آخر سال براي رسيدگي و تصويب بودجه سال آتي و خط مشي آتي شركت و ساير اموري كه در دستور جلسه قرار داده مي‌شود. در موارد ضروري شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و همچنين رييس هيأت مديره و مديرعامل يا بازرس (حسابرس) قانوني شركت مي‌توانند نسبت به دعوت از مجمع عمومي به‌طور فوق‌العاده اقدام نمايند.دعوتنامه مجمع عمومي بايد حداقل 10 روز قبل از تشكيل جلسه به كليه سهامداران ابلاغ شود. ماده 11 ـ رسميت جلسات مجامع عمومي و اكثريت لازم براي اعتبار مصوبات آن تابع مقررات قانون تجارت مي‌باشد. هيأت مديره و مديرعامل ماده 12 ـ هيأت مديره از يك نفر رييس كه سمت مديرعامل را نيز خواهد داشت و دو عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل تشكيل مي‌گردد. رييس هيأت مديره و مديرعامل به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران توسط وزير صنايع تعيين مي‌شود. بقيه اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره بنا به پيشنهاد رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و تأييد مجمع عمومي شركت تعيين مي‌شود. مدت تصدي مديران منتخب مجمع عمومي دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا موقعي كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در مقام خود خواهند بود. ماده 13 ـ جلسات هيأت مديره با حضور سه نفر (رييس و مديرعامل و دو نفر از اعضا) رسميت يافته و تصميمات با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد و در غياب هر يك از اعضاي عضو علي‌البدل به دعوت رييس هيأت مديره و مديرعامل در جلسات هيأت مديره شركت خواهد كرد. درصورت فوت يا استعفا يا بركناري هر يك از اعضاي هيأت مديره جانشين او براي بقيه مدت طبق مقررات اين اساسنامه تعيين خواهد شد. چنانچه به هر علت هيأت مديره سه جلسه متوالي با حد نصاب لازم تشكيل نگردد، رييس هيأت مديره و مديرعامل موظف است نسبت به دعوت جلسه مجمع عمومي به‌طور فوق‌العاده جهت اتخاذ تصميم اقدام نمايد. ماده 14 ـ جلسات هيأت مديره حداقل هر پانزده روز يك بار به دعوت رييس هيأت مديره و مديرعامل تشكيل مي‌گردد©143©. ماده 15 ـ هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تصميمات متخذه با ذكر نظريات اقليت در آن ثبت و به امضاي حاضرين در جلسه مي‌رسد. وظايف و اختيارات هيأت مديره () ماده 16 ـ هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه و قانون تجارت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت بوده و از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است: الف ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي ب ـ رسيدگي و اظهارنظر و تأييد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي براساس قوانين و مقررات موضوعه و قانون كار جمهوري اسلامي ايران() كه از طرف رييس هيأت مديره و مديرعامل پيشنهاد مي‌شود و ارايه به مجمع جهت تصويب. پ ـ رسيدگي و اظهارنظر و تأييد برنامه و بودجه سالانه شركت كه از طرف مديرعامل و رييس هيأت مديره طرح مي‌شود و ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب. ت ـ بررسي و تهيه برنامه لازم جهت ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهرك و ارايه برنامه‌هاي مزبور جهت تصويب به مجمع عمومي. ث ـ پيگيري عمليات طراحي و انجام اقدامات اجرايي مربوط به احداث شهرك. ج ـ تهيه و تنظيم برنامه‌هاي لازم براي گسترش كمي و كيفي دامنه خدمات شركت و حصول خودكفايي مالي و ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب. چ ـ اتخاذ تصميم در ارتباط با انعقاد قراردادهاي لازم براي تحقق اهداف شركت با توجه به بند «پ» فوق. ح ـ رسيدگي و تصويب پيشنهادات مديرعامل و رييس هيأت مديره جهت تملك زمين براي احداث شهرك براساس قوانين موضوعه و ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب. خ ـ بررسي و تصويب پيشنهادات رييس هيدت مديره و مديرعامل در مورد عقد قراردادهاي واگذاري زمين و حق انتفاع از تأسيسات شهرك و انتقال قطعي اراضي شهرك به صاحبان صنايع با توجه به آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي(). د ـ پيشنهاد مشاركت در ساير فعاليت‌هايي كه تحقق اهداف شركت را تسهيل نمايد به مجمع عمومي شركت جهت تصويب. ذ ـ نمايندگي شركت در كليه مراجع قضايي و اداري با حق توكيل غير با رعايت مقررات مربوط به ارجاع©144© دعاوي و اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور و اقدام به سازش با رعايت اصل صد و سي‌ و نه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران() و ساير مقررات مربوطه. ماده 17 ـ رييس هيأت مديره و مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و علاوه‌‌بر اختيار عزل و نصب كاركنان و به‌طوركلي انجام امور داخلي و اداري در حدود بودجه مصوب و آيين‌نامه‌ها و مقررات، داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد: الف ـ اجراي تصميمات هيأت مديره با رعايت مقررات قانوني ب ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ارايه به هيأت مديره. پ ـ تهيه و تنظيم گزارش فعاليت‌هاي انجام شده سالانه و ارايه آن به هيأت مديره. ت ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه و ارايه به هيأت مديره. ث ـ تهيه طرح نمودار سازماني شركت شهرك و شرح وظايف مربوطه و ارايه به هيأت مديره. ج ـ تهيه آيين‌نامه داخلي و دستورالعمل‌هاي اجرايي. چ ـ بررسي و پيشنهاد نحوه تملك زمين به منظور ايجاد شهرك صنعتي به هيأت مديره. ح ـ رييس هيأت‌مديره و مديرعامل مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت با مسؤوليت خود واگذار نمايد. ماده 18 ـ كليه اسناد و اوراق تعهدآور شركت از قبيل چك‌ها و بروات، سفته‌ها و قراردادها و ساير اوراق تجارتي با امضاء رييس هيأت مديره و مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت‌مديره به انتخاب هيأت‌مديره و با مهر شركت معتبر خواهد بود. امضاي مكاتبات اداري با رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت مي‌باشد. ماده 19 ـ بازرس (حسابرس) شركت داراي يك بازرس (حسابرس) خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي يك سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد بازرس (حسابرس) بلامانع است. فصل چهارم ـ ساير مقررات ماده 20 ـ سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع مي‌شود، مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تشكيل شركت خواهد بود. ماده 21 ـ شركت مكلف است سرمايه پرداختي دولت را از طريق واگذاري عين با منفعت اراضي تحت اختيار خود جبران و مسترد نمايد.و همچنين مكلف است پس از آغاز بهره‌برداري از تأسيسات زيربنايي شهرك، كليه هزينه‌هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك را براساس آيين‌نامه مصوب، مجمع عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي از صاحبان واحدهاي مستقر موجود در شهرك يا اشخاصي كه به نحوي از انحاء اراضي مورد نياز براي©145© اجراي طرح خود را تهيه نموده‌اند دريافت دارد و استفاده از بودجه عمراني يا سرمايه اصلي (اوليه) شركت براي هزينه‌هاي جاري و نگهداري شهرك پس از آغاز بهره‌برداري از تأسيسات به هيچ‌وجه مجاز نخواهد بود. ماده 22 ـ انحلال شركت ـ شركت در موارد مذكور در ماده 199 قانون() با تصويب مجمع عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران منحل خواهد شد. ماده 23 ـ نسبت به موضوعاتي كه در اين اساسنامه و قانون تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران و اساسنامه شركت مزبور مقررات خاص وضع نشده قانون تجارت معتبر خواهد بود. ماده 24 ـ اين اساسنامه در 24 ماده تنظيم و در تاريخ 18/10/1363 به تصويب مجمع عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران رسيده و قابل اجراء مي‌باشد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف