سال انتشار: 1394
قانون اساسي يونان «چاپ اول- 1393»

شماره جلد: 16
دوره چاپ: 16
سال انتشار: 1394
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 3
تعداد صفحه: 184
قیمت روی جلد: 75000
تعداد چاپ: 500
شماره پرونده: 1900-1-16-1-2
شابک: 9786006747811
شماره کتابخانه: 3734052
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف