سياست‌هاي كلي مسكن

سياست‌هاي كلي مسكن مصوب 25/11/1389 مقام معظم رهبري 1- مديريت زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست‌ها و ضوابط شهرسازي و طرح‌هاي توسعه و عمران كشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد. 2- احياي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش‌هاي كارآمد. 3- برنامه‌‌ريزي دولت در جهت تأمين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت مؤسسات خيريه و ابتكارهاي مردمي براي تأمين مسكن اقشار محروم. 4- برنامه‌‌ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسكن روستايي با اولويت مناطق آسيب‌پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي‌‌هاي بومي. 5- ايجاد و اصلاح نظام ماليات‌ها و ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن. 6- حمايت از توليد حرفه‌اي، انبوه و صنعتي مسكن. 7- اجباري كردن استانداردهاي ساخت‌و‌ساز مقررات ملي ساختمان و طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي. 8- رعايت ارزش‌‌هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسكن. 9- تقويت پژوهش و ارتقاي سطح دانش علمي در حوزه مسكن.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف