سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه

سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه - امور اقتصادي 1 - رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌اي كه با بسيج همه‌ي امكانات و ظرفيت‌هاي كشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود. 2 - بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها. 3 - مشاركت و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي. 4 - توسعه‌ي پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبكه‌اي كشور به‌ويژه با كشورهاي منطقه‌ي آسياي جنوب غربي، تبديل‌شدن به قطب تجاري و ترانزيتي و انعقاد پيمان‌هاي پولي دو و چندجانبه با كشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي 10، 11 و 12 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي. 5 - گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت توسعه‌ي سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور با تأكيد بر ارتقاء شفافيت و سلامت نظام مالي. 6 - تأمين مالي فعاليت‌هاي خرد و متوسط به‌وسيله‌ي نظام بانكي. 7 - ارتقاء كيفي و كمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن (بازارهاي رقابتي، بيمه‌‌ي اتكايي و...) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به‌منظور توسعه‌ي سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور. 8 - جذب سرمايه‌ي ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم. 9 - اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و كاهش نسبتِ مطالبات غيرجاري به تسهيلات. 10 - تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه‌ي عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده‌ي اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي با تنفيذ اساسنامه‌ي موجود و واريز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ي ملي و افزايش حداقل 2 واحد درصد ساليانه به آن. 10 -1 - استقلال مديريت حساب‌ها از بانك مركزي. 2-10 - ارائه‌ي تسهيلات از منابع صندوق توسعه‌ي ملي به بخش‌هاي غيردولتي به‌صورت ارزي. 10 – 3 - استقلال مصارف صندوق توسعه‌ي ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي. 10 – 4 - سپرده‌گذاري ارزي حداكثر 20 درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه‌ي تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي. 11 - تكميل زنجيره‌ي ارزش صنعت نفت و گاز و كاهش شدت انرژي. 12 - حمايت از تأسيس شركت‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اكتشاف (نه مالكيت)، بهره‌برداري و توسعه‌ي ميادين نفت و گاز كشور به‌ويژه ميادين مشترك در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل 44. 13 - افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير و نوين و گسترش نيروگاه‌هاي پراكنده و كوچك‌مقياس. 14 - تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي. 15 - واگذاري طرح‌هاي جمع‌آوري، مهار، كنترل و بهره‌برداري از گازهاي همراه توليد در كليه‌ي ميادين نفت و تأسيسات صنعت نفت به مردم. 16 - افزايش ارزش‌افزوده از طريق تكميل زنجيره‌ي ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ي توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي.) 17 - دانش‌بنيان نمودن صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز با تأسيس و تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري به‌منظور افزايش خودكفايي. 18 - افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه‌هاي نفت و گاز. 19 - تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سياست‌هاي كليِ مربوط، به‌منظور افزايش توليد ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه‌يافته و روستايي. 20 - اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه‌ي روستايي كشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (كانون توليد و ارزش‌آفريني) با برنامه‌ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعي، ايجاد فرصت‌هاي جديد اقتصادي و حمايت‌هاي ويژه از فعاليت‌هاي كارآفريني و اشتغال‌زايي مزيت‌دار بومي و مقاوم‌سازي تأسيسات و زيرساخت‌ها و اماكن روستايي با تأكيد بر بند 9 سياست‌هاي كلي كشاورزي. 21 - توسعه‌ي اقتصاد دريايي جنوب كشور در محور چابهار – خرمشهر با تأكيد بر سواحل مكران. 22 - برنامه‌ريزي براي دستيابي به ضريب جيني 0/43 23 - توسعه‌ي بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌هاي داراي مزيت. 24 - اولويتِ ‌بخشِ ريلي در توسعه‌ي حمل‌ونقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن. 25 - توسعه‌ي حمل‌ونقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبكه و پايانه‌هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم كشور و شبكه‌هاي ريلي منطقه‌اي و جهاني به‌ويژه كريدور شمال – جنوب با هدف توسعه‌ي صادرات و ترانزيت بار. 26 - افزايش نرخ رشد ارزش‌افزوده‌ي بخش‌هاي صنعت، معدن و صنايع معدني و افزايش صادرات محصولات آن با اجراي سياست‌هاي كلي صنعت و معدن. 27 - دانش‌بنيان نمودن شيوه‌ي توليد و محصولات صنعتي و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازي تجاري و تقويت حضور در بازارهاي منطقه و جهان. 28 - اولويت دادن به حوزه‌هاي راهبردي صنعتي (از قبيل صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، حمل‌ونقل، مواد پيشرفته، ساختمان، فناوري اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و كشاورزي) و افزايش ضريب نفوذ فناوري‌هاي پيشرفته در آنها. 29 - اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور با تأكيد بر تكميل ظرفيت زنجيره‌ي ارزش‌افزوده‌ي مواد معدني و اجراي بند 3 سياست‌هاي كلي معدن. 30 - تدوين و اجراي سند جامع و نقشه‌ي راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت. 31 - استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطلاعات كشور. - امور فناوري اطلاعات و ارتباطات 32 - كسب جايگاه برتر منطقه در توسعه‌ي دولت الكترونيك در بستر شبكه‌ي ملي اطلاعات. 33 - توسعه‌ي محتوا در فضاي مجازي بر اساس نقشه‌ي مهندسي فرهنگي كشور تا حداقل پنج برابر وضعيت كنوني و بومي‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي. 34 - ايجاد، تكميل و توسعه‌ي شبكه ملي اطلاعات و تأمين امنيت آن، تسلط بر دروازه‌هاي ورودي و خروجي فضاي مجازي و پالايش هوشمند آن و ساماندهي، احراز هويت و تحول در شاخص ترافيكي شبكه به‌طوري‌كه 50 درصد آن داخلي باشد. 35 - بهره‌گيري از موقعيت ممتاز كشور با هدف تبديل ايران به مركز تبادلات پستي و ترافيكي ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهاي بين‌المللي. 36 - حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بين‌المللي فضاي مجازي. 37 - افزايش سهم سرمايه‌گذاري زيرساختي در حوزه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح كشورهاي برتر منطقه. 38 - توسعه‌ي فناوري فضايي با طراحي، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي و حفظ و بهره‌برداري حداكثري از نقاط مداري كشور. - امور اجتماعي 39 - ارتقاء سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط. 40 - استقرار نظام جامع، يكپارچه، شفاف، كارآمد و چندلايه‌ي تأمين اجتماعي كشور. 41 - توانمند‌سازي و خوداتكائي اقشار و گروه‌هاي محروم در برنامه‌هاي مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي. 42 - ارتقاء كيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي تأمين اجتماعي پايه (شامل بيمه‌ي درمان، بازنشستگي، ازكارافتادگي و...) براي آحاد مردم. 43 - اجراي سياست‌هاي كلي سلامت با تصويب قوانين و مقررات لازم با تأكيد بر: 43 – 1 - تهيه‌ي پيوست سلامت براي قوانين مرتبط و طرح‌هاي كلان توسعه‌اي. 43- 2 - اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند 7 سياست‌هاي كلي سلامت. 43 – 3 - تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه‌ي كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت. 43 – 4 - افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه‌ي سلامت در قالب شبكه‌ي بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطح‌بندي و ارجاع. 44 - توسعه‌ي تربيت‌بدني و ورزش همگاني. 45 - فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه‌ها و ترتيبات لازم براي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت. 46 - تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه‌ي عرصه‌ها‌ و توجه ويژه به نقش سازنده‌ي آنان. 47 - اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در تسهيلات مالي و فرصت‌ها و امكانات و مسؤوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي. 48 - هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا و بازآفريني و روزآمدسازي معماري اسلامي – ايراني. 49 - سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيري و كنترل ناهنجاري‌هاي عمومي ناشي از آن. 50 - توسعه‌ي پايدار صنعت ايرانگردي به‌گونه‌اي كه ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه‌ي ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابد. 51 - حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي كشور. - امور دفاعي و امنيتي 52 - افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي در جهت تأمين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل 5 درصد بودجه‌ي عمومي كشور براي بنيه‌ي دفاعي. 53 - ارتقاء توان بازدارندگي كشور با: 53 – 1 - توسعه‌ي توان موشكي و فناوري‌ها و ظرفيت توليد سلاح‌ها و تجهيزات عمده‌ي دفاعي برترساز با توان بازدارندگي و متناسب با انواع تهديدات. 53 – 2 - گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي پدافند غيرعامل با اجراي كامل پدافند غيرعامل در مراكز حياتي و حساس كشور. 53 – 3 - افزايش ظرفيت‌هاي قدرت نرم و دفاع سايبري و تأمين پدافند و امنيت سايبري براي زيرساخت‌هاي كشور در چارچوب سياست‌هاي كلي مصوب. 54 - تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان. 55 - تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي با انسداد كامل نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، توسعه و تقويت يگان‌هاي مرزباني، مشاركت‌دهي مرزنشينان در طرح‌هاي امنيتي، توسعه‌ي فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي. 56 - برنامه‌ريزي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش 10 درصدي سالانه‌ي مصاديق مهم آن. 57 - مبارزه‌ي همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه. 58 - پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه‌ي آن در بازار. - امور سياست خارجي 59 - حفظ و افزودن بر دستاوردهاي سياسي جمهوري اسلامي در منطقه‌ي آسياي جنوب غربي. 60 - اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي با هدف توسعه‌ي سرمايه‌گذاري خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به فناوري براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و سند چشم‌انداز. 61 - توسعه‌ي كمّي و كيفي رسانه‌هاي فرامرزي با زبان‌هاي رايج بين‌المللي. 62 - ايجاد زمينه‌هاي لازم در جهت جلب سرمايه و توان علمي و تخصصي ايرانيان خارج از كشور در توسعه‌ي ملي و تأثير بر سياست‌هاي نظام سلطه در دفاع از منافع ملي. 63 - بهره‌گيري حداكثري از روش‌ها و ابزارهاي ديپلماسي نوين و عمومي. - امور حقوقي و قضايي 64 - بازنگري در قوانين جزايي به‌منظور كاستن از محكوميت به حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرائم. 65 - بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها. 66 - حمايت قضائي مؤثر در تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها به‌منظور توسعه‌ي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي. 67 - توسعه‌ي ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت‌هاي معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم بر املاك و اراضي كشور در نظام كاداستر و گسترش فناوري‌هاي نوين در ارائه‌ي خدمات ثبتي. - امور فرهنگي 68 - تلاش شايسته براي تبيين ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و دستاوردهاي جمهوري اسلامي. 69 - ارائه و ترويج سبك زندگي اسلامي – ايراني و فرهنگ‌سازي درباره‌ي اصلاح الگوي مصرف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي. 70 - اجراي نقشه‌ي مهندسي فرهنگي كشور و تهيه‌ي پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم. 71- حمايت مادي و معنوي از هنرمندان، نوآوران، محققان و توليدكنندگان آثار و محصولات فرهنگي و هنريِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هويت اسلامي – ايراني. 72 - حضور مؤثر نهادهاي فرهنگي دولتي و مردمي در فضاي مجازي به‌منظور توسعه و ترويج فرهنگ، مفاهيم و هويت اسلامي - ايراني و مقابله با تهديدات. 73- توجه ويژه به توسعه و تجلي مفاهيم، نمادها و شاخص‌هاي هويت اسلامي – ايراني در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور. - امور علم، فناوري و نوآوري 74 - دستيابي به رتبه‌ي اول منطقه در علم و فناوري و تثبيت آن با اهتمام به تحقق سياست‌هاي كلي علم و فناوري. 75 - اجراي سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش و تأكيد بر دوران تحصيلي كودكي و نوجواني. 76 - افزايش سهم آموزش‌هاي مهارتي در نظام آموزشي كشور. 77 - توسعه‌ي علوم پايه و تحقيقات بنيادي، نظريه‌پردازي و نوآوري در چارچوب سياست‌هاي كلي علم و فناوري و نقشه‌ي جامع علمي كشور. 77 – 1 - ساماندهي نظام ملي آمار و اطلاعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و كارآمد. 77 - 2 - تحول و ارتقاء علوم انساني به‌ويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقلاب اسلامي. 78 - تنظيم رابطه‌ي متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب‌سازي سطوح و رشته‌هاي تحصيلي با نقشه‌ي جامع علمي كشور و نيازهاي توليد و اشتغال. 79 - گسترش همكاري و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه‌ي علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقه‌اي و جهاني به‌ويژه جهان اسلام و توسعه‌ي تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنيان. 80 - توسعه و ساماندهي نظام ملي نوآوري و حمايت از پژوهش‌هاي مسأله‌محور و تجاري‌سازي پژوهش و نوآوري، و توسعه‌ي نظام جامع تأمين مالي در جهت پاسخ به نياز اقتصاد دانش‌بنيان.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف