از قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

-  به ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري در همين مجموعه رجوع شود.-  به ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري در همين مجموعه رجوع شود.

از قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385 ماده 13 - استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري() ممنوع و مرتكب به‌شرح زير مجازات مي‌شود: الف - چنانچه مرتكب از كاركنان نهادهاي مذكور باشد، به حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و درصورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم مي‌شود.() ......

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف