از قانون مجازات اسلامي

-  قانون مجازات اسلامي به صورت آزمايشي براي مدت پنج سال (1392 تا 1397) تصويب شده است.