از قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر

-  منظور از جزاي نقدي درجه هفت، - جزاي نقدي بيش از ده ميليون (000/000/10) ريال تا بيست‌ميليون (000/000/20) ريال از مجازات‌هاي تعزيري ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 (آزمايشي پنج‌ساله) مي‌باشد.- بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 (آزمايشي به مدت پنج‌سال): - ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج‌سال

از قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب 23/1/1394 ماده 9ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي از منكر مانع ايجاد كنند. ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت كه به‌موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محكوميت به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه هفت() مي‌گردد. در مورد اشخاص حقوقي، افرادي كه با سوء‌استفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تهديد، اخطار، توبيخ، كسر حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغييرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهي از منكر شوند؛ علاوه بر محكوميت اداري به‌موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامي() محكوم مي‌شوند©99©. ...

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف