از آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري‌هاي كشور

-  به قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 كميسيون مشترك مجلسين در همين مجموعه مراجعه شود.-  جهت آگاهي از قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت مصوب 13/6/1370 به سامانه ملي قوانين و مقررات ج.ا.ا به نشاني www.dotic.ir مراجعه شود.

از آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري‌هاي كشور مصوب 15/8/1381 هيأت‌وزيران ماده 6 ‌ـ‌ به‌منظور نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه شوراي اداري و استخدامي شهرداري- كه در اين آيين‌نامه شورا ناميده مي‌شود- در هر يك از استان‌هاي كشور و همچنين در شهرهاي با جمعيت بيش از پانصد هزار نفر تشكيل مي‌گردد. ماده 83 ‌ـ انواع مجازات‌ها و ترتيب رسيدگي به تخلفات و تقصيرات اداري مستخدمان شهرداري همان است كه در مورد مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري() و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو‌لت() اعمال مي‌شود و در اين مورد شهردار تهران داراي همان اختياراتي است كه در مقررات ياد‌شده به رييس مؤسسه مستقل دو‌لتي تفويض شده است و اين اختيارات در ساير شهرداري‌ها با پيشنهاد شهرداري و تأ‌ييد شورا اعمال مي‌شود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف