از اساسنامه شركت مخابرات ايران

- ‌ اساسنامه فوق در تاريخ 1350/12/15 و 18/12/1350 و 19/12/1350 به ترتيب به تصويب كميسيون‌هاي دارايي و پست و تلگراف و تلفن و دادگستري و امور استخدام و سازمان‌هاي اداري مجلس شوراي ملي و در تاريخ 28/12/1350 به تصويب كميسيون‌هاي دارايي و پست و تلگراف و تلفن و دادگستري و امور‌ استخدام مجلس سنا رسيده است.-  با توجه به ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و معتبر تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397) در حال حاضر رسيدگي به تخلفات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب1372 ـ مي‌باشد.

از اساسنامه شركت مخابرات ايران مصوب 28/12/1350 كميسيون‌هاي مجلسين() ماده 26- رييس هيأت مديره و مدير عامل بالاخص داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد: ...... 6 - دستور تعقيب اداري كاركنان شركت طبق آيين‌نامه استخدامي() و ارجاع پرونده مربوط درصورتي‌كه تخلف جنبه جزايي داشته باشد به مراجع‌ صالحه.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف