از اساسنامه شركت ملي گاز ايران

- ‌ اساسنامه فوق در تاريخ 10/8/1356 و 12/8/1356 به ترتيب به تصويب كميسيون‌هاي امور ‌استخدام و سازمان‌هاي اداري و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي ملي و در تاريخ 25/8/1356 به تصويب كميسيون‌هاي استخدام و امور اقتصادي و دارايي مجلس سنا رسيده است.-  با توجه به ماده 97 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و معتبر تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397) در حال حاضر رسيدگي به تخلفات كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين مجازات آن‌ها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب1372 ـ مي‌باشد.

از اساسنامه شركت ملي گاز ايران مصوب 25/8/1356 كميسيون‌هاي مجلسين() ماده 42 - اعضاي هيأت مديره و بازرسان و كاركنان شركت نبايد اطلاعاتي را كه براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد افشاء نمايند. ‌در صورت تخلف اگر متخلف رييس هيأت مديره و مدير عامل باشد به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و اگر مدير يا بازرس باشد به پيشنهاد رييس هيأت‌مديره و مدير عامل و تصويب مجمع عمومي و اگر از ساير كاركنان باشد با تصويب رييس هيأت مديره و مدير عامل از خدمت بركنار خواهد شد. ‌در صورتي‌كه خساراتي متوجه شركت شده باشد بركناري متخلف مانع از تعقيب او براي جبران زيان وارده نخواهد بود. ماده 43 - در مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت بشوند تعقيب و مجازات اداري آن‌ها طبق آيين‌نامه‌هاي استخدامي و ‌انضباطي شركت صورت خواهد گرفت() هر گاه ضمن تحقيق معلوم شود كه تخلف جنبه جزايي نيز دارد رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت مكلف ‌است موضوع را به مراجع صلاحيت‌دار اعلام نمايد. ماده 46 - كاركنان شركت در محل ادارات و اماكن مربوط به كار شركت حق فعاليت سياسي را ندارند و نيز نمي‌توانند در محل ادارات و اماكن مربوط ‌به كار شركت بدون اجازه كتبي قبلي شركت اجتماعات تشكيل دهند، منتشر كردن هر نوع اطلاعاتي راجع به‌ عمليات شركت بدون اجازه كتبي شركت‌ ممنوع است. تخلف از مقررات اين ماده تقصير اداري و انضباطي محسوب مي‌شود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف