آيين‌نامه اجرايي معافيت تحصيلي

ـ اين آيين‌نامه اجرايي به استناد ماده 27 قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظیفه عمومي مصوب 22/8/1390 تصويب و طي شماره 145249/ت48080ك مورخ 6/9/1392 ابلاغ شده‌ است.

آيين‌نامه اجرايي معافيت تحصيلي مصوب 29/8/1392 هيأت وزيران() ماده 1- در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف- قانون: قانون خدمت وظيفه عمومي- مصوب 1363- و كليه الحاقات و اصلاحات بعدي آن. ب- سازمان: سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و رده‌هاي هم‌نام در استان‌ها. پ- وزارت علوم‌: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. ت- وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. ث- دانشگاه‌ها‌: كليه دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غير دولتي داخلي و خارجي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و آموزش و پرورش. ج - مراكز‌: مركز مديريت حوزه‌هاي علميه يا نمايندگان رسمي آن در استان‌ها‌. چ – دانش‌آموز‌: كسي كه طبق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش، در يكي از مدارس روزانه، بزرگسالان يا آموزش از راه دور به تحصيل اشتغال دارد‌. ح- دانشجو‌: كسي كه طبق ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت، در يكي از دانشگاه‌ها به تحصيل اشتغال دارد‌. خ - طلبه‌: كسي كه طبق ضوابط شوراي عالي حوزه‌هاي علميه در يكي از حوزه‌هاي علميه يا مدارس علوم ديني به تحصيل اشتغال دارد‌. تبصره - ساير عبارات و اصطلاحات به كار رفته در اين آيين‌نامه، مبتني بر معاني و تعاريف به كار گرفته شده در قانون و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد‌. ماده 2 - مشمولان داراي مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي و مشمولان فارغ‌التحصيل مقاطع دانشگاهي يا معادل آن در حوزه‌هاي علميه، چنانچه در مهلت يك سال پس از فراغت از تحصيل در هر مقطع، بر اساس مقررات وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت، در يكي از دانشگاه‌ها پذيرفته شوند، تا زماني كه وفق مواد (‌33‌) و (‌35‌) قانون به تحصيل اشتغال دارند، مي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند‌. تبصره 1- منظور از يك سال پس از فراغت در اين ماده، براي مشمولان فارغ‌التحصيل خرداد ماه و تير ماه، يك سال تحصيلي پس از فراغت است كه از مهر ماه شروع و تا پايان شهريور سال بعد ادامه مي يابد‌. تبصره 2 - دارندگان برگه آماده به خدمت بدون غيبت كه مهلت اعزام آنها سپري نشده باشد، مي‌توانند براي ادامه تحصيل در مقطع بالاتر از معافيت تحصيلي استفاده نمايند‌. ماده 3 - دانشجوياني كه دانشگاه محل تحصيل آن‌ها منحل شود، به شرطي كه غايب شناخته نشوند، در صورت پذيرش در ساير دانشگا‌ها (‌بر اساس مقررات وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت‌) مدت تحصيل انجام شده جزو سنوات مجاز معافيت تحصيلي آن‌ها محسوب نخواهد شد‌. ماده 4 - انتقال يا تغيير رشته دانشجو در مواردي كه نياز به انصراف و آزمون مجدد نمي‌باشد، در صورتي مشمول معافيت تحصيلي خواهد بود كه از حداكثر سنوات مجاز تحصيلي تجاوز ننمايد‌. ماده 5 - معافيت تحصيلي دانش آموزان، دانشجويان و طلابي كه اخراج مي‌شوند يا از تحصيل انصراف داده يا ترك تحصيل مي‌نمايند، چنانچه ظرف مدت يك سال از تاريخ اخراج، انصراف يا ترك تحصيل، در همان رشته و مقطع بازگشت به تحصيل نمايند، حسب مورد با درخواست مدرسه، دانشگاه يا مركز مربوط و تصويب كميسيون موارد خاص مناطق و نواحي آموزش و پرورش در خصوص دانش آموزان، كميسيون موارد خاص مركزي يا استاني مربوط خاص مناطق و نواحي آموزش و پرورش در خصوص دانش‌آموزان، كميسيون موارد خاص مركزي يا استاني مربوط در خصوص دانشجويان و كميسيون موارد خاص مديريت حوزه‌هاي علميه در خصوص طلاب، مشروط به رعايت سقف سنوات تحصيلي موضوع مواد (‌32‌) و (‌33‌) قانون استمرار مي‌يابد‌. تبصره - دانش آموزان، دانشجويان و طلاب اخراجي، در صورت عدم بازگشت به تحصيل، امكان استفاده از معافيت تحصيلي را ندارند‌. ماده 6- معافيت تحصيلي براي مشمولان در مقطع تحصيلي متوسطه، هر يك از مقاطع دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه داخل يا خارج كشور، فقط يك بار صادر مي‌شود‌. تبصره - صدور معافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي و بالاتر پيوسته، در مورد فارغ‌التحصيلان كارداني رشته‌هايي كه با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت، مقطع ناپيوسته بالاتر ندارد، بلامانع است‌. ماده 7- معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي، در صورتي كه تا يك سال پس از تاريخ انصراف، در مقطع يا رشته يا دانشگاه جديد يا يك حوزه علميه پذيرفته شوند، در طول مدت تحصيل در مقاطع دانشگاهي (‌از ديپلم تا دكتراي تخصصي‌) مشروط به اينكه انصراف، در مدت سنوات مجاز موضوع تبصره (‌1‌) ماده (‌33‌) قانون صورت گرفته باشد، فقط يك بار قابل تمديد است كه در اين صورت، مدت تحصيلي قبلي جزو سنوات تحصيلي جديد محسوب نخواهد شد‌. تبصره 1- دانشجويان انصرافي كه با يك مقطع تحصيلي پايين تر فارغ‌التحصيل مي‌شوند در شمول اين ماده قرار ندارند و ادامه تحصيل آنان در مقطع بالاتر به شرط رعايت سقف مجاز سنوات تحصيل موضوع اين ماده در مقطع قبلي، از نظر معافيت تحصيلي بلامانع است‌. تبصره 2- در صورت اعزام شدن افراد موضوع اين ماده به خدمت، ترخيص آنان با رعايت تبصره(2) ماده (35‌) قانون بلامانع است‌. ماده 8- در اجراي تبصره (‌2‌) ماده (35‌) قانون، ترخيص كاركنان وظيفه بدون غيبت اوليه در حين خدمت كه بيش از يك سال از تاريخ فراغت آنان از مقطع قبلي سپري شده باشد نيز جهت ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي و بالاتر به جز در زمان‌هاي اضطراري و جنگ بلامانع است‌. ماده 9- مشمولاني كه مطابق قانون براي تحصيل در حوزه‌هاي علميه پذيرفته مي‌شوند، تا زماني كه در چارچوب مفاد ماده (‌32‌) قانون و تبصره آن به تحصيل اشتغال دارند، مشروط به نداشتن غيبت مي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. اجراي اين ماده توسط سازمان، طبق تدابير ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌باشد‌. ماده 10- ادارات آموزش و پرورش موظفند اسامي دانش‌آموزاني را كه به سن مشموليت (‌هجده سال تمام بر اساس ماه تولد‌) مي‌رسند و طبق قانون و اين آيين‌نامه به تحصيل اشتغال دارند، به ترتيبي كه سازمان اعلام مي‌نمايد براي صدور معافيت تحصيلي به سازمان اعلام نمايند‌. تبصره - عدم حضور غير موجه سه ماه متوالي و بيشتر دانش آموزان در واحد آموزشي مربوط، از نظر معافيت تحصيلي، ترك تحصيل تلقي خواهد شد. ماده 11 - دانشگاه‌ها موظفند اسامي دانشجوياني را كه مورد پذيرش قرار داده‌اند، بر اساس ضوابطي كه سازمان مشخص مي‌نمايد، جهت صدور معافيت تحصيلي اعلام نمايند‌. تبصره 1 - مدت اعتبار معافيت تحصيلي صادر شده، تا يك سال پس از تاريخ فراغت از تحصيل در هر مقطع است‌. تبصره 2 - در صورت وجود شرايط ادامه تحصيل در مدت اضافه موضوع تبصره (2‌) ماده(33) قانون، دانشگاه‌ها موظفند مدت اضافه شده را ظرف سه ماه از پايان مدت مجاز موضوع تبصره (1) ماده ياد شده به سازمان اعلام نمايند‌. ماده 12 - صدور معافيت تحصيلي براي طلاب منوط به ارائه گواهي اشتغال به تحصيل آنان از طريق مركز مربوط و بر اساس ضوابطي است كه از سوي سازمان تعيين مي‌شود و مدت اعتبار آن، تا يك سال پس از تاريخ فراغت از تحصيل در هر دوره موضوع تبصره ماده (32‌) قانون است‌. ماده 13 - معافيت تحصيلي طلاب، دانش آموزان و دانشجويان، حسب مورد تا پايان مهلت‌هاي مقرر در مواد (32‌) و (33‌) قانون است و افراد ياد شده موظفند حتي در صورتي كه فارغ‌التحصيل نشده باشند، ظرف يك سال از تاريخ ياد شده خود را جهت رسيدگي به وضعيت مشموليت معرفي نمايند و فارغ‌التحصيل شدن در مهلت يك ساله مذكور، مجوزي براي صدور معافيت تحصيلي در مقطع بالاتر نخواهد بود‌. ماده 14 - در صورتي كه طلبه‌اي بيش از شش ماه متوالي در يك سال تحصيلي به طور غير موجه در محل تحصيل حاضر نشده و ترك تحصيل نمايد يا از تحصيل انصراف داده و يا اخراج شود، مركز مربوط موظف است مراتب را ظرف سه ماه براي لغو معافيت تحصيلي به وي و سازمان اعلام نمايد‌. تبصره 1- تشخيص غير موجه بودن عدم حضور، با مركز است‌. تبصره 2- طلاب موضوع اين ماده موظفند از تاريخ ترك تحصيل، انصراف يا اخراج، ظرف يك سال خود را جهت رسيدگي به وضع مشموليت، به سازمان يا مراكزي كه از سوي سازمان تعيين مي‌شود، معرفي نمايند‌. تبصره 3- با طلاب موضوع اين ماده كه با استفاده از معافيت تحصيلي حوزوي، هم زمان در دانشگاه نيز مشغول تحصيل بوده‌اند، بر اساس ساير مقررات اين آيين‌نامه رفتار مي‌شود‌. ماده 15- مقامات مسوؤل در ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراكز موظفند بر پيوستگي تحصيلي دانش آموزان، دانشجويان و طلاب مشمول در مدت مجاز تحصيل، نظارت كنند و در صورت فراغت يا ترك تحصيل، انصراف و اخراج، صورت اسامي آنان را ظرف سه ماه، با ذكر مشخصات كامل و نشاني و رشته و مقطع تحصيلي، به طور انفرادي و بر اساس ضوابطي كه سازمان مشخص مي‌نمايد، اعلام نمايند‌. تبصره 1- متخلفان از اجراي اين ماده در ادارات آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، توسط سازمان به دستگاه مربوط جهت اعمال تنبيه‌هاي موضوع تبصره (‌3‌) ماده (‌34‌) قانون معرفي مي‌گردند‌. تبصره 2- متخلفان از اجراي اين ماده در مراكز، توسط سازمان به مركز مربوط جهت اعمال تنبيه‌هاي مشابه تنبيه‌هاي تبصره (‌3‌) ماده (‌34‌) قانون بر اساس مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، معرفي مي‌گردند‌. ماده 16- مشمولاني كه با داشتن شرايط معافيت تحصيلي در خارج از كشور تحصيل مي‌كنند، موظفند ظرف يك سال از فراغت از تحصيل، اخراج، انصراف، يا ترك تحصيل، خود را براي رسيدگي به وضع مشموليت به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور يا مراكز تعيين شده از سوي سازمان در داخل كشور معرفي نمايند‌. ماده 17- دانش‌آموزاني كه با استفاده از معافيت تحصيلي در خارج به تحصيل اشتغال دارند، چنانچه در حين تحصيل به كشور مراجعت نمايند و ظرف سه ماه به محل تحصيل خود برنگردند، معافيت تحصيلي‌شان لغو خواهد شد‌. تبصره - چنانچه دانش آموزي براي بازگشت به محل تحصيل به مدت بيشتري نياز داشته باشد، بر حسب پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان اين مدت حداكثر تا سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود. ماده 18- مشمولان براي استفاده از معافيت تحصيلي خارج از كشور بايد تضمين‌هاي لازم را قبل از خروج از كشور، به سازمان بسپارند و متعهد شوند در مهلت‌هاي مقرر مربوط، به كشور مراجعت نمايند و شرط سازمان مبني بر ضبط تضمين به نفع دولت، در صورت عدم مراجعت به موقع را بپذيرند‌. ماده 19- مشمولاني كه معافيت تحصيلي خارج از كشور اخذ مي‌نمايند بايد ظرف ظرف شش ماه از تاريخ صدور معافيت، به تحصيل در خارج اشتغال يابند و عدم اشتغال به تحصيل تا پايان مدت يادشده، انصراف از تحصيل تلقي شده و معافيت تحصيلي آنان لغو مي گردد‌. تبصره - چنانچه امكان خروج از كشور و اشتغال به تحصيل مشمولان موضوع اين ماده در مهلت تعيين شده به دلايل موجه فراهم نگردد، حسب مورد با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت، اين مهلت تا شش ماه ديگر قابل تمديد است‌. ماده 20- دانشجوياني كه با استفاده از معافيت تحصيلي در خارج از كشور تحصيل مي‌كنند، چنانچه در حين تحصيل به كشور مراجعت نمايند و ظرف شش ماه به محل تحصيل خود برنگردند، از حيث معافيت تحصيلي در شمول احكام دانشجوي انصرافي موضوع قانون و اين آيين‌نامه خواهند بود‌. تبصره - چنانچه دانشجويي براي بازگشت به محل تحصيل به مدت بيشتري نياز داشته باشد، بر حسب پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت و موافقت سازمان اين مدت با رعايت سقف مجاز تحصيل قابل تمديد خواهد بود‌. ماده 21- مدت تحصيل دانشجويان خارج از لحاظ معافيت، همانند دانشجويان داخل كشور مي‌باشد و افزايش مدت آن بر اساس تبصره (‌2‌) ماده (‌33‌) قانون، حسب مورد با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت خواهد بود‌. ماده 22- انتقال معافيت تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور به داخل، تا يك سال پس از قطع رابطه تحصيلي و با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمل وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت و با رعايت مفاد ماده (‌33‌) قانون بلامانع است لكن اين مدت جزو سنوات مجاز معافيت تحصيلي آنان لحاظ خواهد شد. ماده 23- طلاب داراي مدرك كارشناسي و بالاتر يا حسب مقررات مربوط معادل آن در حوزه، مي‌توانند در چار چوب ضوابط موضوع ماده (‌36‌) قانون و ماده (‌18‌) اين آيين‌نامه، براي تحصيل به خارج از كشور مسافرت نمايند‌. ماده 24- معافيت تحصيلي براي دانشجويان خارج از كشور حسب مورد با درخواست وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت يا سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و توسط سازمان صادر مي‌گردد‌. ماده 25- طلابي كه بر اساس مقررات مربوط، در خارج از كشور مشغول به تحصيل حوزوي مي‌شوند، بايد مدارك اشتغال به تحصيل خود را به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه ارسال نمايند تا در صورت تأييد، از طريق مركز ياد شده براي آنان درخواست معافيت تحصيلي شود‌. ماده 26- مشمولاني كه خارج از ضوابط قانون و اين آيين‌نامه از كشور خارج شده باشند، نمي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند‌. ماده 27- ايرانيان مقيم خارج از كشور و فرزندان مأمورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين كساني كه قانوناً تحت كفالت يا ولايت قانوني آن‌ها هستند، چنانچه ظرف يك سال پس از اخذ مدرك ديپلم يا پيش دانشگاهي در خارج از كشور، در يكي از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي خارج مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت پذيرفته شوند، با اعلام وزارت‌خانه‌هاي ياد شده، از معافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با رعايت مفاد ماده (‌33‌) قانون برخوردار خواهند شد‌. تبصره 1- چنانچه فرزندان مأمورين ثابت دولت، در سن مشموليت و قبل از اخذ مدرك ديپلم يا پيش دانشگاهي به تبع مأموريت والدين خود از كشور خارج و در مدارس ايراني يا خارجي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش به تحصيل اشتغال يابند، با رعايت مفاد ماده (‌33‌) قانون مي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند‌. تبصره 2- مقيم بودن در خارج از كشور، توسط نمايندگي سياسي يا كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت و بر اساس ضوابط مربوط، احراز و از طريق وزارت امور خارجه به سازمان اعلام مي‌گردد‌. ماده 28- فرزندان مأموران ثابت دولت در خارج از كشور و همچنين كساني كه قانوناً تحت كفالت و يا ولايت قانوني آن‌ها قرار دارند، چنانچه در سن مشموليت و پس از اخذ ديپلم يا بالاتر به تبع مأموريت والدين و با تأييد وزارت امور خارجه از كشور خارج و ظرف يك سال پس از خروج از كشور، در يكي از دانشگاه‌هاي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم يا بهداشت در كشور محل مأموريت والدين به تحصيل اشتغال يابند، مي‌توانند از معافيت تحصيلي خارج از كشور با رعايت مفاد ماده (‌33‌) قانون استفاده نمايند‌. ماده 29- براي كاركنان وظيفه غايب و همچنين مشمولان غايب، در صورتي كه عذرشان مطابق تبصره (‌3‌) ماده (‌58‌) قانون موجه نباشد، معافيت تحصيلي صادر نمي‌گردد‌.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف