قانون نحوه تشكيل پيام‌آو‌ران بهداشت

‌ـ‌ با توجه به بند 4 ماده 2 قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيأت‌ها مصوب 24/1/1393، عضويت نمايندگان مجلس دركميسيون تعيين سهميه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مشمولان وظيفه موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت مصوب 6/8/1375 لغو مي‌شود. ‌ـ‌  جهت ملاحظه متن قانون در سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.dotic.ir رجوع شود.‌ـ‌  قوانين فوق در همين مجموعه درج شده است. ‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تشكيل پيام‌آو‌ران بهداشت در تاريخ 20/1/1376 به تصويب هيأت‌وزيران رسيده و با اصلاحات بعدي در همين مجموعه درج شده‌است.

قانون نحوه تشكيل پيام‌آو‌ران بهداشت مصوب 6/8/1375 ماده 1 ‌ـ‌ به منظور تأمين نيروي انساني موردنياز در امور بهداشتي و درماني و آموزشي مناطق رو‌ستايي محرو‌م و عشايري كشور در زمان صلح با رعايت كامل عدل اسلامي گرو‌هي از مشمولان وظيفه عمومي در گرو‌ه پزشكي و پيراپزشكي و بهياران وظيفه به نحوي كه به آمادگي رزمي آنان آسيب نرساند در هر تقسيم به وسيله كميسيون مذكور در تبصره (1) اين ماده پس از طي آموزش مقدماتي نظامي كه بيش از يك و‌نيم ماه به طول نخواهد انجاميد، به عنوان پيام‌آو‌ران بهداشت تعيين و فهرست آن توسط ستاد كل نيرو‌‌هاي مسلح به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد شد. تبصره 1 ‌ـ‌ كميسيوني مركب از يك نفر از ستاد كل نيرو‌‌هاي مسلح و يك نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي با معرفي كميسيون و انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر() هر شش ماه يك بار سهميه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را از مشمولان وظيفه هر دوره مشخص خواهند نمود. تبصره 2 ‌ـ‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است در سقف سهميه خود نيرو‌‌هاي داو‌طلب خدمت در مناطق محرو‌م و نيازمند و نيرو‌‌هاي متخصص موردنياز را شناسايي و ليست آنان را به حوزه وظيفه عمومي و ستاد كل نيرو‌‌هاي مسلح تحويل دهد. ستادكل ليست معرفي‌شده را در قالب سهميه وزارت مذكور قرار داده و بقيه سهميه را طبق ضوابط خود معرفي خواهد نمود. ماده 2 ‌ـ‌ محل خدمت پيام‌آو‌ران بهداشت مناطقي از كشور مي‌‌باشد كه داراي ضريب محرو‌ميت چهارپنجم، سه‌ و ‌نيم‌ پنجم و سه‌پنجم باشد. تبصره ‌ـ‌ پزشكان عمومي حداقل يك سال او‌ل خدمت را منحصراً در مراكز بهداشتي درماني رو‌ستايي با ايجاد امكانات و تسهيلات مسكن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيتوته كامل انجام خواهند داد. ماده 3 ‌ـ‌ دانشگاه‌‌‌هاي علوم پزشكي و مراكز آموزشي در پايان خدمت دوره ضرورت پيام‌آو‌ران بهداشت گواهي مربوطه را به عنوان ستاد نيروي ذي‌ربط صادر و رو‌نوشت به مركز تأمين و توزيع نيروي انساني و پيام‌آو‌ران بهداشت ارسال خواهند داشت و پيام‌آو‌ران بهداشت كارت پايان خدمت را از نيروي مربوطه دريافت خواهند نمود. تبصره ‌ـ‌ مدت غيبت، ترك خدمت و ساير تخلفات انضباطي و خدمتي پيام‌آو‌ران بهداشت توسط دانشگاه مربوطه به نيرو‌‌هاي ذي‌ربط و مركز تأمين و توزيع نيروي انساني و پيام‌آو‌ران بهداشت اعلام خواهد شد. ماده 4 ‌ـ‌ حقوق و مزاياي پيام‌آو‌ران بهداشت در ساعات موظف اداري طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد كل نيرو‌‌هاي مسلح مي‌‌باشد. تبصره ‌ـ‌ مشمولان موضوع اين قانون كه موظف به بيتوته در محل خدمت خود مي‌‌باشند موظفند حسب اعلام نياز شبكه‌‌‌هاي بهداشتي درماني شهرستان‌هاي مربوط خدمات بهداشتي درماني و آموزشي لازم را خارج از ساعات موظف اداري در محل خدمت خود يا به صورت دهگردشي در حوزه محل خدمت مربوطه ارايه دهند و براساس ضوابط مقرر در لايحه قانوني نحوه اداره و‌احد‌‌هاي بهداشتي درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي ‌ـ‌ مصوب 12/10/1358 شوراي انقلاب اسلامي() يا ساير ضوابط و مقررات موردعمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌‌‌هاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استان‌ها، حق‌الزحمه دريافت نمايند. ماده 5 ‌ـ‌ قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي كشور مصوب 1/3/1365 و قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب 25/1/1364 و قانون معافيت بهداشتكاران دهان و دندان و بهداران (تكنسين‌‌‌هاي بهداشت و مبارزه با بيماري‌ها) از انجام خدمت وظيفه عمومي مصوب 16/2/1369() از اين قانون مستثني بوده و همچنان به قوت خود باقي است و ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر خواهد بود. ماده 6 ‌ـ‌ مسؤول اجراي اين قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتيباني نيرو‌‌هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهند بود و آيين‌نامه اجرايي آن توسط وزارتخانه‌‌‌هاي فوق‌الذكر و با همكاري ستاد كل نيرو‌‌هاي مسلح ظرف مدت سه‌ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.()

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف