از قانون بودجه سال 1394 كل كشور

از قانون بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 24/12/1393 بند ط تبصره 16- به دولت اجازه داده مي‌شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت‌سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف كند. تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف بيست و هفت هزار ميليارد (000/000/000/000/27) ريال درقالب رديف 135‌-530000 به صورت مساوي به رديف‌هاي ذي‌ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه مي‌شود. دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سمت‌هاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري محروم مي‌باشند. ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدوركارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي‌باشد:
مدرك تحصيلي پايه ريالي جريمه مشمولين غايب
زيرديپلم 000/000/100 ريال
ديپلم 000/000/150 ريال
فوق ديپلم 000/000/200 ريال
ليسانس 000/000/250 ريال
فوق ليسانس 000/000/300 ريال
دكتراي غيرپزشكي 000/000/350 ريال
دكتراي پزشكي 000/000/400 ريال
پزشكان متخصص و بالاتر 000/000/500 ريال
1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال ده‌درصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يكسال محسوب مي‌شود. 2 - براي مشمولان متأهل پنج‌درصد(5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند پنج‌درصد(5% ) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود©196©.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف