آيين‌نامه ثبت انتقالات و معاملات كشتي‌ها

آيين‌نامه ثبت انتقالات و معاملات كشتي‌ها مصوب 13/6/1344 هيأت‌وزيران با اصلاحات بعدي ماده 1‌ـ‌ ثبت كليه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به كشتي‌ها اعم از عين يا منفعت اجباري است و منحصراً به و‌سيله دفاتر اسناد رسمي كه طبق مقررات اين آيين‌نامه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك اجازه مخصوص خواهند داشت انجام مي‌شود. ماد 2‌ـ‌ سازمان بنادر و كشتيراني تعداد دفترخانه‌هايي را كه در كليه نقاط كشور براي ثبت معاملات كشتي‌ها لازم بداند به اطلاع اداره كل ثبت اسناد و املاك مي‌رساند و اداره مزبور مكلف است اجازه مخصوص ثبت معاملات كشتي را به سردفتران دفترخانه‌هاي درجه او‌ل كه لااقل سه سال سابقه سردفتري درجه او‌ل داشته و براي تنظيم و ثبت اين‌گونه معاملات صلاحيت لازم را و‌اجد باشند تفويض نمايد. ماده 3‌ـ‌ ثبت اسناد مربوط به معاملات كشتي عيناً تابع مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمي است. دفتر اسناد رسمي مذكور در ماده 2 مكلفند علاو‌ه بر رعايت مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمي هنگام ثبت اسناد مربوط به معاملات كشتي و همچنين رعايت مفاد ماده25 قانون دريايي ايران در مورد نشر آگهي فرو‌ش ‌ـ‌ تاريخ و ساعت ثبت اسناد معامله كشتي ‌ـ‌ شماره تابعيت كشتي و مشخصات اصلي كشتي را در دفاتر و اسناد درج نمايند. مشخصات مزبور عبارت است از: نام كشتي ‌ـ‌ توان قوه محركه ‌ـ‌ جنس بدنه كشتي ‌ـ‌ تاريخ و محل ساختمان ‌ـ‌ ابعاد و ظرفيت‌ها ‌ـ‌ تعداد پل‌ها و دكل‌ها و دو‌دكش‌ها‌ ـ‌ نوع قوه محركه (بخار، ديزل، اتم و غيره) علايم مشخصه نام و مليت و محل اقامت مالك يا مالكين و سهم هر يك از آنها‌ـ‌ نام محل ثبت كشتي و بندر و‌ابسته. ماده 4 (اصلاحي 8/6/1346) ‌ـ‌ دفاتر اسناد رسمي مخصوص ثبت معاملات كشتي‌ها مكلفند قبل از اقدام به ثبت هرگونه معامله و‌ضع كشتي را از سازمان بنادر و كشتيراني استعلام نمايند. مندرجات پاسخ استعلاميه مزبور بايد حاو‌ي كليه اطلاعات و مشخصات اصلي كشتي به شرح مذكور در ماده 3 باشد. پس از انجام معامله دفترخانه موظف است ظرف 5 رو‌ز از تاريخ معامله برگ خلاصه معامله مربوط به كشتي را به سازمان بنادر و كشتيراني ارسال دارد. ماده 5 ‌ـ‌ سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است پس از و‌صول برگ خلاصه معامله مربوط به كشتي ارسالي از دفاتر اسناد رسمي مخصوص ثبت معاملات كشتي‌ها مندرجات آن را بر طبق مقررات قانون دريايي در دفتر رسمي ثبت كشتي‌ها قيد كند. ماده 6 ‌ـ‌ سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است پس از انجام تشريفات قانوني به درخواست هر يك از طرفين معامله خلاصه معامله مربوط به كشتي را در ظَهر اسناد ثبت و تابعيت كشتي قيد نمايد. ماده 7‌ـ‌ در صورتي كه معاملات مربوط به كشتي در خارج از كشور صورت گيرد معاملات مزبور بايد در دفتر كنسولگري ايران در محل و‌قوع معامله و يا نزديك‌ترين كنسولگري ايران منعكس گردد و براي اين منظور متعاملين بايد مراتب را به اطلاع كنسولگري ايران برسانند كه خلاصه معامله را به سازمان بنادر و كشتيراني ارسال دارند و كنسولگري ايران موظف است مراتب را در ظهر اسناد تابعيت و ثبت كشتي قيد نموده و برگ خلاصه معامله را ظرف پنج رو‌ز به سازمان بنادر و كشتيراني ارسال دارد. ماده 8‌ ـ‌ فك كليه معاملات رهني مربوط به كشتي بايد در دفاتر اسناد رسمي مخصوص ثبت معاملات كشتي و طبق تشريفات اين آيين‌نامه انجام مي‌گيرد و سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است فك معاملات رهني را در ظهر اسناد ثبت و تابعيت قيد نمايد©78© چنانچه فك معامله رهني در خارج از كشور صورت گيرد بايد موضوع به‌و‌سيله كنسولگري ايران ظَهر اسناد ثبت و تابعيت قيد و ظرف پنج رو‌ز نسبت به اعلام مراتب به سازمان بنادر و كشتيراني اقدام شود. ماده 9‌ـ‌ اداره كل ثبت اسناد مكلف است در اجراي دستور ماده 24 قانون دريايي يك نفر نماينده صلاحيتدار از بين كارمندان رسمي خود كه سوابق كافي در امور ثبت داشته باشد به سازمان بنادر و كشتيراني معرفي نمايد تا ثبت انتقالات و معاملات مربوط به كشتي را در دفاتر منعكس نمايد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف