آيين‌نامه ثبت كشتي‌ها و شناو‌رها

‌ـ‌ حسب اعلام مذكور در مجموعه قوانين و مقررات بندري ‌ـ‌ دريايي ايران سال 1390 تدو‌ين دفتر حقوقي سازمان بنادر و دريانوردي، نمونه شماره 1 حذف شده است. براي ملاحظه ديگر نمونه‌ها و فرم‌هاي مذكور در اين آيين‌نامه به منبع مذكور مراجعه شود.‌ـ‌  منظور آيين‌نامه حاضر (آيين‌نامه ثبت كشتي‌ها و شناو‌رها مصوب 10/9/1344 هيأت‌وزيران) مي‌باشد.‌ـ ‌الف(*1)- مصوبه شورای‌عالی سازمان بنادر و کشتیرانی: به استناد گزارش شماره 6288/1 مورخ 6/9/1367 سازمان بنادر و کشتیرانی جایگزینی فرم جدید تهیه شده تحت عنوان گواهی‌نامه ثبت موقت (موضوع ماده 16 قانون دریایی ایران) که توسط نمایندگان کنسولی جمهوری اسلامی ایران به منظور ثبت موقت کشتی‌های خریداری شده از کشورهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمونه آن پیوست این صورت جلسه می‌باشد به جای فرم مورد استفاده قبلی مورد موافقت قرار گرفت. ب(*2)- مصوبه شورای‌عالی سازمان بنادر و کشتیرانی: پیشنهاد شماره 28940/1 مورخ 23/5/1380 سازمان بنادر و کشتیرانی منضم به گواهینامه‌های «ثبت شناورهای کوچک مجاز به تردد در آب‌های داخلی و سرزمینی» و «ثبت کشتی»،مطرح و در اجرای تبصره 2 ماده 17 آیین‌نامه ثبت کشتی‌ها و شناورها، گواهینامه‌های فوق‌الذکر مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. *1و *2-  مصوبه حاضر به نقل از «مجموعه قوانين و مقررات بندري- دريايي ايران» منتشرشده از سوي سازمان بنادر و دريانوردي (چاپ سوم-1390) درج شده است.

آيين‌نامه ثبت كشتي‌ها و شناو‌رها مصوب 10/9/1344 هيأت‌وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل او‌ل ‌ـ‌ دفتر ثبت كشتي‌ها ماده 1‌ـ‌ به منظور ثبت كشتي‌هاي درياپيما كه ظرفيت غيرخالص ثبت شده آنها حداقل 25 تن و و‌اجد شرايط مذكور در قانون دريايي ايران مصوب مردادماه 1343 باشد دفتري به نام «دفتر ثبت كشتي‌ها» در اداره ثبت كشتي‌هاي سازمان بنادر و كشتيراني كه در تهران تشكيل مي‌شود نگاهداري خواهد گرديد. ماده 2‌ـ‌ كشتي‌هاي متعلق به نيرو‌هاي مسلح از مقررات اين آيين‌نامه مستثني مي‌باشند. ماده 3‌ـ‌ الف ‌ـ‌ دفتر ثبت كشتي‌ها محتوي 200 برگ طبق نمونه شماره 1() است كه در آن صد فرو‌ند كشتي به ثبت مي‌رسد. ب ‌ـ‌ كليه صفحات دفتر به ترتيب شماره‌گذاري مي‌شود. اين شماره در عين حال شماره رسمي كشتي بوده و فقط اختصاص به ثبت يك كشتي دارد©79©. هر دو صفحه دفتر داراي يك شماره خواهد بود. ماده 4‌ـ‌ الف ‌ـ‌ تغيير مالك و نام كشتي و تجديد ثبت و تغيير در ظرفيت يا خصوصيات آن اثري در شماره رسمي ندارد و شماره رسمي به هيچ و‌جه تغيير نخواهد كرد. ب ‌ـ‌ در صورتي كه كشتي از تابعيت ايران خارج و به علل مذكور در ماده 21 قانون دريايي ثبت آن در ايران باطل شود شماره آن به هيچ كشتي ديگر اختصاص نخواهد يافت. ماده 5 ‌ـ‌ الف ‌ـ‌ شماره رسمي كشتي‌هايي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه به عنوان كشتي ايران به ثبت رسيده‌اند محفوظ خواهد ماند مشرو‌ط بر آن كه مالك يا مالكين در ظرف مدت دو ماه پس از و‌صول اخطاريه مذكور در بند (ب) اين ماده نسبت به تسليم مدارك و انجام تشريفات لازم بر طبق مقررات اين آيين‌نامه و قانون دريايي اقدام نمايد. ب ‌ـ‌ اداره مركزي ثبت كشتي‌ها مكلف است ظرف يك ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه مقررات بند (الف) اين ماده را كتباً به اطلاع مالك و يا نماينده مالكين كشتي‌هاي مذكور در فوق رسانيده و درخواست نمايد كه نسبت به تجديد ثبت كشتي‌هاي خود بر طبق مقررات جديد اقدام نمايد. فصل دو‌م ‌ـ‌ تعيين نام كشتي، ثبت كشتي در دفتر ثبت كشتي‌ها ماده 6 ‌ـ‌ الف (اصلاحي 24/8/1348) ‌-‌ قبل از تسليم درخواست ثبت مالك بايد درخواستي در دو نسخه بر طبق نمونه 2 تنظيم و در آن نامي را كه مي‌خواهد براي كشتي خود انتخاب نمايد به اطلاع اداره مركزي ثبت كشتي‌ها برساند. نام كشتي بايد از اسامي ايراني انتخاب شود مگر اين كه كشتي قبلاً داراي نام خارجي باشد كه در اين صورت ثبت نام خارجي كشتي منوط به تصويب هيأت‌وزيران خواهد بود. ب ‌ـ‌ انتخاب اسامي ذيل براي كشتي‌هايي كه تابعيت ايراني را تحصيل مي‌نمايند ممنوع است. 1‌ـ‌ نام كشتي‌هايي كه قبلاً در سازمان بنادر و كشتيراني به ثبت رسيده است©80©. 2‌ـ‌ اسامي كه قبلاً براي كشتي‌هاي ديگر انتخاب و بر اثر تشابه اسمي ممكن است موجب اشتباه و گمراهي گردد. 3‌ـ‌ اسامي كشتي‌هاي متعلق به نيرو‌ي مسلح. ج ‌ـ‌ پس از و‌صول نمونه 2 اداره مركزي ثبت كشتي‌ها نسب به درخواست تعيين نام رسيدگي در صورت موافقت مراتب را كتباً به متقاضي اعلام مي‌دارد. ماده 7‌ـ‌ براي ثبت كشتي مالك و يا نماينده او بايد درخواست ثبت را در دو نسخه بر طبق نمونه 3 تنظيم نموده و به ضميمه اظهارنامه و مدارك ديگر مذكور در ماده 10 قانون دريايي تسليم اداره مركزي ثبت كشتي‌ها بنمايد. ماده 8‌ ـ‌ اظهارنامه بايد در دو نسخه بر طبق نمونه 4 تنظيم و به ضميمه درخواست ثبت كشتي تسليم گردد. ماده 9‌ـ‌ الف ‌ـ‌ در مورد كشتي‌هاي نو بايد اصل و يك رو‌نوشت از گواهي ساخت و مدارك مالكيت كشتي كه بر حسب مورد از طرف سازمان بنادر و كشتيراني و يا نمايندگان كنسولي ايران تصديق شده باشد ضميمه اظهارنامه تسليم گردد. ب ‌ـ‌ در مورد كشتي‌هايي كه قبلاً تابعيت ديگري را تحصيل نموده‌اند اسناد ذيل بايد به ضميمه اظهارنامه تسليم شود. 1‌ـ‌ رو‌نوشت مصدق گواهي ثبت و تابعيت سابق كشتي. 2‌ـ‌ رو‌نوشت اسناد مالكيت و يا هرگونه مدركي كه مثبت مالكيت كشتي باشد. ماده 10‌ـ‌ درخواست ثبت كشتي بايد به مجرد و‌صول در دفتر مخصوص ثبت و رسيدي به متقاضي تسليم گردد. ماده 11‌ـ‌ در صورتي كه اسناد كامل و ثبت كشتي و اعطاي تابعيت ايران بلااشكال باشد اداره مركزي ثبت كشتي‌ها ترتيب معاينه فني كشتي را خواهد داد. ماده 12‌ـ‌ الف ‌ـ‌ اداره بازرسي فني و اندازه‌گيري كشتي‌هاي سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است ظرفيت و مشخصات كامل كشتي را به نحوي كه در اظهارنامه ذكر گرديده رسيدگي نموده و پس از تطبيق در صورت صحت آن را تأ‌ييد و گواهي نمايد. ضمناً علايم©81© مخابراتي به كشتي اختصاص دهد. ب ‌ـ‌ تا زماني كه اداره بازرسي فني و اندازه‌گيري كشتي‌ها تأ‌سيس نشده است گواهي‌نامه‌ها و بازرسي‌هاي فني مؤسسات ذيل معتبر خواهد بود. 1‌ـ‌ لويدزر جستراف شيپينگ ‌ـ‌ لندن. 2‌ـ‌ بورو‌و‌ريتاس ‌ـ‌ پاريس. 3‌ـ‌ گرمانيشه لويد ‌ـ‌‌هامبورگ. 4‌ـ‌ آمريكن بورو‌اف شيپنيگ ‌ـ‌ نيويورك. 5‌ـ‌ جاپانيزمارين گوريوريشن ‌ـ‌ توكيو. 6 (الحاقي 11/4/1345) ‌ـ‌ نوناو‌ال ‌ـ‌ ايتاليا. ماده 13‌ـ‌ پس از رسيدگي به كليه مدارك اداره مركزي ثبت كشتي‌ها كشتي را در «دفتر ثبت كشتي‌ها» ثبت نموده و مندرجات آن را به امضاي مالك و يا نماينده او مي‌رساند. مراتب قبولي ثبت نيز با ذكر شماره رسمي كشتي، تاريخ و علايم مخابراتي بر طبق نمونه5 به اطلاع درخواست‌كننده مي‌رسد. ماده 14‌ـ‌ مالك كشتي مكلف است به مجرد دريافت نمونه 5 نام كشتي، نام بندر ثبت، شماره رسمي كشتي و همچنين ظرفيت خالص آن را در رو‌ي لوحه فلزي در محل مناسبي كه به سهولت قابل مشاهده باشد نصب نمايد. اداره مركزي ثبت كشتي‌ها از كشتي بازرسي نموده و در صورتي كه نقش و يا نصب لوحه و يا ساير مشخصات صحيحاً انجام گرفته باشد مراتب را بر طبق نمونه 6 گواهي مي‌نمايد. پس از گواهي فوق اداره مركزي ثبت كشتي‌ها بر طبق مقررات فصل سوم مبادرت به صدو‌ر سند ثبت خواهد نمود. ماده 15‌ـ‌ اداره مركزي ثبت كشتي‌ها مستخرجه‌اي از دفتر ثبت را در مورد هر يك از كشتي‌ها به ضميمه رو‌نوشتي از مدارك مورد احتياج براي بندر پايگاه كشتي ارسال مي‌دارد©82©. ماده 16‌ـ‌ در صورتي كه مالك بخواهد نام كشتي را تغيير دهد مراتب بايد بر طبق نمونه (7) با ذكر علت به اطلاع اداره مركزي ثبت كشتي‌ها برسد. اداره مذكور نسبت به تغيير نام اقدام و به هزينه مالك مراتب را در (3) نوبت به فواصل يك ماه در رو‌زنامه رسمي كشور و يكي از رو‌زنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي‌نمايد. فصل سوم ‌ـ‌ سند ثبت ماده 17 (اصلاحي 19/4/1367) ‌-‌ سند ثبت كشتي مطابق با نمونه فرم پيوست اين تصويبنامه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني تنظيم و صادر مي‌گردد و ظرف مدت شش‌ماه جايگزين فرم‌هاي قبل خواهد گرديد. بديهي است پس از انقضاي مدت مذكور كليه فرم‌هاي ثبت قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. تبصره 1 (الحاقي 19/4/1367)‌ـ‌ باتوجه به تغييرات به عمل آمده در گواهينامه ثبت كشتي‌ها اين تغييرات در دفتر ثبت كشتي‌ها و اظهارنامه تنظيمي از طرف مالك كشتي نيز به عمل خواهد آمد. تبصره 2 (الحاقي 19/4/1367)‌ـ‌ به منظور تسريع و سهولت در اعمال تصحيحات بعدي كه با توجه به قدمت تصويبنامه شماره 6120 مورخ 10/9/1344() ضرو‌ري به نظر مي‌رسد بدين و‌سيله به شوراي‌عالي سازمان بنادر و كشتيراني اجازه داده مي‌شود تغييرات و اصلاحات مورد لزو‌م در آيين‌نامه مورد اشاره در فوق را مِن‌بعد رأساً به عمل آو‌رد. (©83©) ماده 18‌ـ‌ سند ثبت كشتي را فقط به حكم دادگاه مي‌توان توقيف نمود. ماده 19‌ـ‌ الف ‌ـ‌ گواهي‌نامه ثبت فقط در يك نسخه به نام «نسخه اصلي» صادر و به مالك تسليم مي‌گردد تهيه نسخ اضافي فقط به عنوان رو‌نوشت گواهي شده ممكن خواهد بود. ب ‌ـ‌ اداره مركزي ثبت كشتي‌ها دو برگ رو‌نوشت از سند ثبت تهيه خواهد نمود كه يك برگ را نگهداري و برگ ديگر را كه به گواهي اداره مركزي ثبت كشتي‌ها رسيده ‌است به اداره بندر پايگاه كشتي ارسال مي‌دارد. ج ‌ـ‌ مالك كشتي مي‌تواند رو‌نوشت گواهي‌شده سند ثبت را از اداره مركزي ثبت كشتي‌ها تحصيل نمايد. ماده 20‌ـ‌ شماره سند ثبت همان شماره‌اي است كه كشتي تحت آن و‌ارد دفتر ثبت كشتي‌ها گرديده است. ماده 21‌ـ‌ در سند ثبت نكات زير قيد مي‌گردد: الف ‌ـ‌ نام و نوع كشتي (بادي ‌ـ‌ بخاري ‌ـ‌ موتوري ‌ـ‌ اتمي و غيره.) ب ‌ـ‌ نام و محل اقامت مالك و ميزان سهم. ج ‌ـ‌ شماره رسمي كشتي و محل ثبت. د ‌ـ‌ تاريخ ثبت. هـ ‌ـ‌ نام بندر پايگاه كشتي©84©. و ‌ـ‌ علايم مخابراتي. ز ‌ـ‌ نوع و مشخصات نيرو‌ي محركه كشتي(مشخصات و قدرت موتورها يا ديگ‌ها و نام كارخانه سازنده آن). ح ‌ـ‌ تاريخ و محل ساخت و نام و نشان سازنده كشتي. ط ‌ـ‌ تعداد عرشه‌ها، دكل‌ها، دو‌دكش‌ها و بادبان‌ها، و‌سايل بالاب و غيره، نوع دماغه و پاشنه و ساختمان كشتي و غيره و تعداد انبارها و ديوارها. ي ‌ـ‌ اندازه‌ها بر حسب سيستم متريك. ك ‌ـ‌ ظرفيت خالص بر حسب تن متريك ظرفيت غيرخالص ثبت شده بر حسب تن صد فوت مكعبي. ماده 22‌ـ‌ كشتي‌هاي نو يا كشتي‌هايي كه قبلاً در كشور ديگري ثبت شده و در اسناد و اظهارنامه‌هاي آنها ابعاد ظرفيت و يا ساير مشخصات آن به و‌احدهاي غير متريك ذكر گرديده در صورتي كه تابعيت ايران را احراز نمايند در گواهينامه ثبت آنها معادل اين ابعاد و ظرفيت‌ها بر حسب و‌احدهاي سلسله متريك نيز ذكر خواهد شد. ماده 23‌ـ‌ در صورتي كه سند ثبت كشتي به نحوي از انحا از بين برو‌د مالك يا نماينده او بايد بلافاصله گزارش مشرو‌حي در اين مورد تسليم اداره مركزي ثبت كشتي‌ها نموده و تقاضاي صدو‌ر المثني نمايد. در صورتي كه اداره مركزي ثبت كشتي‌ها دلايل اظهار شده از طرف مالك يا نماينده او را در مورد از بين رفتن سند ثبت كشتي موجه تشخيص داد المثناي سند ثبت را صادر مي‌نمايد. صدو‌ر المثني در دفتر ثبت كشتي‌ها درج خواهد گرديد. در صورتي كه كشتي بيش از يك مالك داشته باشد به تقاضاي هر يك از مالكين يا نماينده آنان با رعايت تشريفات مذكور در فوق ‌المثني صادر مي‌شود. ماده 24‌ـ‌ نمايندگي‌هاي كنسولي ايران مي‌توانند با استعلام از سازمان بنادر و كشتيراني به استناد اسناد مالكيت و گواهينامه‌هاي فني صادر از طرف يكي از مؤسسات©85© مندرج در ماده (12) اين آيين‌نامه براي كشتي‌هايي كه در ايران مي‌خواهند به ثبت برسند ثبت موقت بر طبق نمونه 9 صادر نمايند. نمايندگان كنسولي ايران موظفند رو‌نوشتي از اسناد ثبت موقت تهيه و آن را بلافاصله به اداره مركزي ثبت كشتي‌ها ارسال دارند. مفاد اين رو‌نوشت در اداره مركزي ثبت كشتي‌ها در دفتر مخصوصي با ذكر تاريخ انقضاي مدت اعتبار درج مي‌گردد. سند ثبت موقت بايد قبل از انقضاي مدت اعتبار جهت صدو‌ر ثبت دايم به اداره مركزي ثبت كشتي‌ها داده شود تا نسبت به ابطال آن اقدام گردد. ماده 25‌ـ‌ براي كشتي‌هايي كه در ايران در دست ساختمان مي‌باشند سازمان بنادر و كشتيراني مي‌تواند از تاريخ نصب تير اصلي كشتي(KEEL) سند ثبت موقت صادر نمايد. سازندگان كشتي موظفند به منظور دريافت سند ثبت موقت اظهارنامه‌اي مشتمل بر شماره رديف ساخت و مشخصات تفصيلي كشتي در دست ساختمان تهيه و به اداره مركزي ثبت كشتي‌ها تسليم نمايند. سند ثبت موقت پس از تكميل ساختمان كشتي و آزمايش و تحويل آن به مالك از درجه اعتبار ساقط بوده و بايد براي ابطال به اداره مركزي ثبت كشتي‌ها مسترد گردد. فصل چهارم ‌ـ‌ تغيير در مالكيت، ساختمان و ساير مشخصات كشتي ماده 26‌ـ‌ اداره مركزي ثبت كشتي‌ها هرگونه تغيير در مالكيت و ساختمان و يا ساير مشخصات كشتي را پس از رسيدگي به مدارك و مفاد اظهارنامه مربوطه و با رعايت ماده(19) قانون دريايي اقدام به اصلاح اسناد و دفاتر ثبت خواهد نمود. اين‌گونه تغييرات نيز در اسناد و رو‌نوشت اسنادي كه در اداره ثبت كشتي‌ها نگاهداري شده و يا جهت مالك صادر گرديده است ذكر مي‌گردد. اداره مركزي ثبت كشتي‌ها بندر پايگاه را نيز از اين گونه تغييرات مطلع خواهد نمود تا تغييرات مزبور در اسناد موجود در آن بندر منعكس شود©86©. فصل پنجم ‌ـ‌ ثبت معاملات و انتقالات كشتي ماده 27‌ـ‌ الف ‌ـ‌ هرگاه كشتي ايراني كلاً يا بعضاً فرو‌خته شود و يا مورد معاملات و يا انتقالاتي به شرح مذكور در قانون دريايي و‌اقع گردد كليه اين معاملات و انتقالات بايد به اطلاع اداره مركزي ثبت كشتي‌ها برسد. اداره مذكور مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ و‌قوع اين معاملات و انتقالات و در مورد فرو‌ش 10 رو‌ز پس از صدو‌ر آخرين آگهي مذكور در ماده 26 و 27 قانون دريايي مراتب را در دفتر ثبت كشتي‌ها و اسناد ثبت كشتي ممكن نباشد اسناد ثبت جديدي با در نظر گرفتن تغييرات مذكور براي كشتي صادر خواهد شد. ب ‌ـ‌ در صورتي كه اين معاملات و انتقالات منجر به تغيير تابعيت كشتي شده باشد اداره مركزي ثبت كشتي‌ها مراتب را در دفتر ثبت كشتي‌ها درج نموده و اقدام به ابطال سند ثبت كشتي مي‌نمايد. مالك يا نماينده او موظف است اسناد ثبت كشتي را به اداره مركزي ثبت كشتي‌ها مسترد دارد. ماده 28‌ـ‌ سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است مراقبت كافي اعمال نمايد تا قبل از تحقق موجبات ابطال كشتي مراتب به مالك يا نماينده او اعلام و توجه آنان براي اقدام در رفع اين موجبات جلب شود. ماده 29‌ـ‌ سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است در صورت ابطال ثبت كشتي مراتب را به مالك يا نماينده او و بندر ثبت و بندر پايگاه كشتي اعلام و مالك نيز مكلف است منتهي ظرف 30 رو‌ز اسناد ثبت كشتي را در صورت موجود بودن در ايران به اداره مركزي ثبت كشتي‌ها و در خارج به نماينده كنسولي ايران براي ابطال ارسال دارد. ماده 30‌ـ‌ سازمان بنادر و كشتيراني مجاز است بنا به تقاضاي مالك يا نماينده او يا سازمان‌هاي ثبت كشتي در كشورهاي ديگر موضوع مالكيت و ابطال ثبت كشتي در ايران را تأ‌ييد و در صورت تقاضا مفاد آن را به هزينه مالك مخابره نمايد©87©.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف