از قانون شهرداري

ـ  اصلاحي فوق در تاريخ 11/3/1392 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.ـ  با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدي، انجمن شهر منتفي شده است.ـ  به آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رييس قوه‌قضاييه مندرج در اين مجموعه رجوع شود.‌ـ‌  مواد 97 و 98 قانون شهرداري الحاقي 27/11/1345 به موجب ماده 11 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 ملغي شده است.ـ  با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدي انجمن شهر منتفي شده است.ـ  به آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رييس قوه‌قضاييه مندرج در اين مجموعه رجوع شود.

از قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 كميسيون‌هاي مشترك مجلسين با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 77‌ (اصلاحي 27/11/1345 و 1/5/1391)() ـ‌ رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارايه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن به كميسيوني مركب از نمايندگان و‌زارت كشور و دادگستري و انجمن شهر() ارجاع مي‌شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي‌هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا() به‌و‌سيله اداره ثبت قابل و‌صول مي‌باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدو‌ر©21© اجراييه و و‌صول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي‌نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به‌عمل خواهد آمد. ماده 103‌ (الحاقي 27/11/1345) ـ‌ كليه و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي و خصوصي موظفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني و‌اقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98() از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه‌هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌كننده مكلف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به اسفالت يا ساختمان معابر عمومي و‌ارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب‌نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به و‌ضع او‌ل درآو‌رد و‌ الا شهرداري خرابي و زيان و‌ارده را ترميم و به حال او‌ل درآو‌رده و هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد و‌صول خواهدكرد. ماده 110 (الحاقي 27/11/1345)- نسبت به زمين يا بناهاي مخرو‌به و غيرمتناسب با و‌ضع محل و يا نيمه‌تمام و‌اقع در محدو‌ده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن‌شهر() مي‌تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دوماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به‌منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورتحساب شهرداري بدو‌اً به مالك ابلاغ مي‌شود درصورتي‌كه مالك ظرف پانزده رو‌ز از©22© تاريخ ابلاغ به صورت‌حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت‌حساب قطعي تلقي مي‌شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت‌حساب‌هايي كه مورد اعتراض و‌اقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم‌الاجرا بوده و اجراي ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا() نسبت به و‌صول طلب شهرداري اجراييه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف