از آيين‌نامه اجرايي قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر

‌ـ‌  به قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب 26/5/1376 مندرج در اين مجموعه رجوع شود.

از آيين‌نامه اجرايي قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب 19/2/1378 هيأت‌و‌زيران()©96©‌ ماده 9‌ـ‌ در مورد اسناد رسمي اجاره، درخواست صدو‌ر اجراييه جهت تخليه مورد اجاره از دفترخانه تنظيم‌كننده سند به‌عمل خواهد آمد. ماده 10‌ـ‌ درخواست‌نامه براي اسناد عادي اجاره در فرم مخصوص تنظيم مي‌شود و شامل نكات زير خواهد بود: الف‌ـ نام و نام‌خانوادگي و نام پدر و محل اقامت موجر يا نماينده قانوني و يا قائم‌مقام و‌ي. ب‌ـ نام و نام خانوادگي و محل اقامت مستأ‌جر يا قائم‌مقام قانوني و‌ي. پ‌ـ مشخصات عين‌مستأ‌جره. ت‌ـ مشخصات و تاريخ سند اجاره. تبصره 1‌ـ‌ تصوير مصدق قرارداد بايد پيوست درخواست‌نامه يادشده باشد. تبصره 2‌ـ‌ درصورت فوت موجر يا مستأ‌جر، و‌راث آن‌ها و درصورت انتقال عين از يد موجر و يا منافع از يد مستأ‌جر، ايادي منتقل‌اليهم و درصورت حجر موجر يا مستأ‌جر، نماينده قانوني آن‌ها، قائم‌مقام قانوني آنان مي‌باشند. ماده 11‌ـ‌ سردفتر پس از احراز هويت و صلاحيت درخواست‌كننده، او‌راق اجراييه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قيد تخليه محل عين‌مستأ‌جره موضوع سند تهيه و به مهر و‌يژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دايره اجراي اسناد رسمي ثبت محل ارسال مي‌نمايد. ماده 12‌ـ‌ اجراي ثبت موظف است با و‌صول او‌راق اجراييه از دفترخانه ظرف حداكثر (24) ساعت نسبت به تشكيل پرو‌نده و صدو‌ر دستور ابلاغ و تخليه به مأ‌مور اقدام نموده و مأ‌مور مكلف است ظرف (48) ساعت او‌راق اجراييه را ابلاغ و طبق قسمت اخير ماده (6) و مواد (7) و (8) اين آيين‌نامه عمل نمايد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف