سال انتشار: 1396
قانون بودجه سال 1396 كل كشور «چاپ اول »

مشتمل بر: قانون بودجه سال 1396 کل کشور؛ فهرست تبصره‌هاي قانون؛

معرفی: پيشگفتار با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت‌عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين‌حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد. كتاب حاضر يكصد و نوزدهمين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قانون بودجه سال 1396 كل‌كشور مي‌باشد كه براي استفاده مجريان و عموم مردم منتشر مي‌گردد. مجموعه تفصيلي و تنقيحي اين قانون نيز هم‌زمان در دست تهيه مي‌باشد و به‌زودي براي بهره‌برداري دست‌اندركاران امور اجرايي كشور منتشر مي‌شود. اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند. مجيد انصاري معاون حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 96
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1396
فصل انتشار: 29
ماه انتشار: 1
تعداد صفحه: 64
قیمت روی جلد: 30000
قیمت نسخه اینترنتی: 10000
تعداد چاپ: 1000
گواهینامه: ايران، قوانين و احكام مجموعه قانون بودجه سال 1396 كل كشور مشتمل بر .../ معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. تدوين و تنقيح: مهناز كردنائيج؛ زير نظر مهدي مهدي‌زاده، سيدرحمان سلامت. تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي؛ معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات؛ اداره چاپ و انتشار؛ 1396. فهرست‌نويسي براساس اطلاعات فيپا 1. بودجه - قوانين و مقررات - ايران 2. بودجه برنامه‌اي - قوانين و مقررات- ايران 3.ايران- هزينه و اعتبارات ايران، رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار الف281396 آ/3528KMH 55034/343 كتابخانه ملي ايران: 4657898
شماره پرونده: 301-4-96-1-2
شابک: 978-600-6747-92-5
شماره کتابخانه: 4657898
در فروشگاه اینترنتی: 1
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف