صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني

صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني «تعهدنامه پرداخت اقساط جريمه عدم‌خريد يا عدم‌تمديد بيمه‌نامه شخص‌ثالث در سر‌رسيد مقرر» (موضوع تبصره يك ماده 3 دستورالعمل بند (ب) ماده 11 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص‌ثالث) 1) متعهد: الف- آقاي/خانم ................................ فرزند .......................................... به شماره شناسنامه ............................... كد ملي........................................... دارنده بيمه‌نامه شماره ......................... به نشاني ............ ............................. كد پستي.............................................. و شماره تماس ................................................... ................................... ب- شركت/ مؤسسه تجاري (خصوصي).................................... به شماره ثبت................................... به نمايندكي آقاي/خانم ..................... به عنوان مدير عامل و آقاي/خانم.........................................(صاحبان امضاء مجاز).......................... بر اساس آگهي آخرين تغييرات مندرج در صفحه.................. روزنامه رسمي شماره.............................. مورخ.......................... دارنده بيمه‌نامه شماره ..............................................................با تاريخ انقضاي .................................... / ©90© فاقد بيمه‌نامه به نشاني.......................... .......................... ......... كد پستي.......................... .......... و شماره تماس ................... 2) موضوع تعهد پرداخت منظم و به موقع اقساط جريمه عدم خريد يا عدم تمديد بيمه‌نامه شخص‌ثالث در سررسيد مقرر (موضوع بند (ب) ماده 11قانون اصلاح قانون بيمه شخص‌ثالث)، جمعاً به ميزان.......................... ريال معادل 20% جريمه متعلقه به مبلغ.......................... ريال هم‌زمان با صدور بيمه‌نامه شماره........................................... مورخ................................... به شركت بيمه .................................................پرداخت گرديده و مابقي بدهي كه معادل .................................. ريال مي‌باشد طي 6 قسط مساوي ماهانه و متوالي در سررسيدهاي زير به حساب صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني نزد بانك ملت طبق شناسه اقساط توسط متعهد پرداخت خواهد شد. مبلغ هر قسط....................... .................................... تاريخ سررسيد اقساط........................................................... 3) تذكر: 1) متعهد موظف است رسيدهاي پرداخت اقساط را نزد خود نگه داشته ودر زمان تجديد بيمه‌نامه آن‌را به شركت بيمه موردنظر ارايه‌ دهد. 2) بر اساس تبصره 4 ماده 11 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص‌ثالث كليه اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌هاي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني (از جمله اين تعهد‌نامه) در حكم اسناد لازم‌الاجرا مي‌باشد. اينجانب ....................................... اصالتاً / به نمايندگي از شركت (خصوصي) ..................................... به موجب اين تعهد‌نامه و ضمن عقد خارج لازم متعهد مي‌گردم نسبت به باز پرداخت اقساط به‌شرح بند 2 اين تعهد‌نامه اقدام نمايم . بديهي است درصورت تأخير يا عدم بازپرداخت هر يك از اقساط يادشده، كليه ديون مؤجل، حال‌شده تلقي و صندوق حق مطالبه و وصول كليه اقساط را به هر نحو مقتضي خواهد داشت. اينجانب با اطلاع كامل از مطالب فوق، ذيل اين تعهد‌نامه را امضاء نموده و هرگونه ادعايي مبني بر عدم اطلاع از مفاد قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص‌ثالث و يا مندرجات اين تعهد‌نامه يا به‌طور كلي هر نوع ادعايي از درجه اعتبار ساقط است. 3) اينجانب.......................................مسؤول شعبه / نمايندگي كد....................................... شركت بيمه............................................. گواهي مي‌نمايم كه تمامي اطلاعات مربوط به متعهد (بالاخص تاريخ انقضاي بيمه‌نامه©91© قبلي) توسط اينجانب بررسي و كنترل شده و صحت آن مورد تأييد است. نام و نام خانوادگي، امضا و اثر انگشت متعهد / مهر شخص حقوقي محل امضا و مهر نماينده / شعبه بيمه‌گر

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف