آيين‌نامه هيأ‌ت عالي نظارت

‌ـ‌  هيأت‌عالي نظارت در اجراي ماده 22 قانون تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 تشكيل شده است.

آيين‌نامه هيأ‌ت عالي نظارت() مصوب 12/3/1373 هيأ‌ت عالي نظارت ماده 1ـ‌ جلسات هيأت‌ عالي نظارت به دعوت دبير هيأ‌ت تشكيل مي‌شود. ماده 2ـ‌ جلسات هيأت‌ عالي نظارت با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسميت پيدا مي‌كند و تصميمات آن با نظر موافق اكثريت 3 نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ماده 3ـ‌ يك نفر از اعضاء هيأ‌ت به عنوان نايب رييس انتخاب مي‌شود تا در غياب رييس هيأ‌ت جلسات را برگزار و اداره نمايد. ماده 4 ـ‌ دفتر هماهنگي، بازرسي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات ‌اداري، به‌عنوان دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت بوده و كليه كارهاي هيأت‌ عالي نظارت از طريق اين دفتر اجراء مي‌گردد. تبصره ـ‌ مديركل دفتر مزبور به عنوان دبيرهيأ‌ت عالي نظارت در جلسات حضور خواهد داشت. ماده 5 ـ‌ دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت، موظف است در صورت مشاهده موارد عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات انضباطي مشابه در دستگاه‌هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري، اعمال تبعيض در اجراي قانون مذكور يا مقررات انضباطي مربوط و نيز كم‌كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري و يا عدم رعايت قانون در صدو‌ر آراء، ضمن پيگيري و برخورد قانوني با متخلفين، گزارش‌هاي لازم را جهت طرح در هيأت‌ عالي نظارت تهيه و ارايه نمايد. ماده 6 ـ‌ در اجراي ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري بايد پيشنهاد اصلاح يا تغيير آراي خود را پس از تشخيص مخدو‌ش بودن رأي توسط هيأت‌هاي مذكور با ذكر دليل و ارايه مدارك و سوابق امر از طريق مسؤو‌ل هماهنگي دستگاه ذي‌ربط به دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت تسليم نمايند تا در دستور كار هيأت‌ عالي نظارت قرار گرفته و اخذ تصميم شود. ماده 7 ـ‌ شكايت كارمندان نسبت به آراي صادره از هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت مورد بررسي قرار مي‌گيرد، و چنانچه لغو، اصلاح يا تغيير آراء ضرو‌رت داشته باشد مراتب به هيأ‌ت عالي نظارت پيشنهاد خواهد شد، در غير اين صورت طبق قوانين و مقررات عمل خواهد شد. ماده 8 ـ‌ در مواقعي كه حضور مسؤو‌ل هماهنگي با رييس هيأ‌ت يا شاكي در بررسي پرو‌نده ضرو‌رت داشته باشد، دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت از آنان دعوت به‌عمل خواهد آو‌رد و پس از استماع نظرات آنان گزارش لازم را همراه با مدارك و مستندات مربوط جهت اخذ تصميم به هيأت‌ عالي نظارت ارايه خواهد نمود. ماده 9 ـ‌ دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت موظف است، از طريق بازرسين خود موضوع تبصره 3 ماده 22 (قانون رسيدگي به تخلفات اداري) در كليه دستگاه‌هاي مشمول، كارمندان متخلف را حسب مورد براي رسيدگي به پرو‌نده آنها به هيأت‌هاي مربوط معرفي نموده و نتيجه را مستمراً به هيأت‌ عالي نظارت گزارش نمايد. ماده 10 ـ‌ بخشنامه‌هاي صادره از سوي هيأ‌ت ‌عالي نظارت كه به منظور تبيين و توجيه نحوه اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي آن تهيه و ابلاغ مي‌شود براي كليه هيأت‌ها لازم‌الاتباع است. ماده 11 ـ‌ تغييرات بعدي اين آيين‌نامه با هيأت‌ عالي نظارت خواهد بود.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف