از ضمايم قانون بودجه سال 1397 كل كشور

ـ الف -  بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در پاورقي جدول تبصره 14 درج شده ‌است. ب - رديف 12 جدول شماره (18): تكميل طرح‌هاي‌هادي روستايي بالاي 100 خانوار، تكميل طرح‌هاي آبرساني روستايي بالاي 20 خانوار، آسفالت راه‌هاي روستايي بالاي 50 خانوار و احداث و تكميل.-  ماده 4 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 در زيرنويس بند ب تبصره 2 قانون بودجه درج شده‌است. ـ ‌ به نظر مي‌رسد منظور از طرف مصارف، ستون مصارف جدول تبصره 14 مي‌باشد.

از ضمايم قانون بودجه سال 1397 كل كشور بخش شانزدهم: تغييرات متفرقه 1- در سال 1397 عوارض خروج از كشور براي زائران عتبات عاليات معادل سال 1396 اخذ مي‌گردد. زائران اربعين كه از تاريخ 3 مهر 1397 الي آبان 1397 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي‌شوند، از پرداخت عوارض معاف هستند. 2- در سال 1397 اولويت توزيع منابع حاصل از عوارض موضوع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) براي تكميل طرح‌هاي‌هادي روستاهاي بالاي 100 خانوار، موضوع رديف (12) جدول شماره (18) اين قانون() است. 3- مبالغ اضافه شده به ماليات و سود سهام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخش سوم تغييرات لايحه بودجه سال 1397، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) () نيست. 5- تا سقف 10 درصد از اعتبارات هزينه‌اي كليه مراكز دانشگاهي كه از سال 1390 به بعد براساس قانون، تشكيل يا ارتقا پيدا كرده‌اند، با شرط عدم وجود كسري حقوق و مزايا تا پايان سال كسر و در رديفي مستقل جهت توسعه و احداث فضاهاي آموزشي همان مركز دانشگاهي اختصاص مي‌يابد. 8- مبلغ 2300 ميليارد ريال از محل اعتبارات رديف (2) طرف مصارف() جدول تبصره(14) براي بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي‌يابد. جدول شماره 16- تعرفه‌هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره (5) T**1 مقررات

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف