‏سياست‌هاي كلي محيط‌زيست

‏سياست‌هاي كلي محيط‌زيست ابلاغي 26/8/1394 مقام‌‌معظم رهبري 1- مديريت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حياتي (از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيست‌بوم به‌ويژه با افزايش ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمي 2- ايجاد نظام يكپارچه ملي محيط‌زيست 3- اصلاح شرايط زيستي به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط‌زيست سالم و رعايت عدالت و حقوق بين نسلي 4- پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي‌هاي غيرمجاز و جرم‌انگاري تخريب محيط‌زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌كنندگان و تخريب‌كنندگان محيط‌زيست و الزام آنان به جبران خسارت 5- پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آلاينده هوا، آب، خاك، آلودگي‌هاي صوتي، امواج و اشعه‌هاي مخرب و تغييرات نامساعد اقليم و الزام به رعايت استانداردها و شاخص‌هاي زيست‌محيطي در قوانين و مقررات، برنامه‌هاي توسعه و آمايش سرزمين 6- تهيه اطلس زيست بوم كشور و حفاظت، احياء، بهسازي و توسعه منابع طبيعي تجديدپذير (مانند دريا، درياچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زيرزميني، جنگل، خاك، مرتع و تنوع زيستي به‌ويژه حيات‌وحش) و اعمال محدوديت قانونمند در بهره‌برداري از اين منابع متناسب با توان اكولوژيك (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازي) آنها بر اساس معيارها و شاخص‌هاي پايداري، مديريت اكوسيستم‌هاي حساس و ارزشمند (از قبيل©9© پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي) و حفاظت از منابع ژنتيك و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهاي بين‌المللي 7- مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست‌محيطي نظير بيابان‌زايي، گردوغبار به‌ويژه ريزگردها، خشكسالي و عوامل سرايت‌دهنده ميكروبي و راديواكتيو و توسعه آينده‌نگري و شناخت پديده‌هاي نوظهور زيست‌محيطي و مديريت آن 8- گسترش اقتصاد سبز با تأكيد بر: 1-8- صنعت كم‌كربن، استفاده از انرژي‌هاي پاك، محصولات كشاورزي سالم و ارگانيك و مديريت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، طبيعي و زيست‌محيطي 2-8- اصلاح الگوي توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهينه‌سازي الگوي مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژي به‌ويژه ترويج مواد سوختي سازگار با محيط‌زيست. 3-8- توسعه حمل‌ونقل عمومي سبز و غيرفسيلي از جمله برقي و افزايش حمل‌ونقل همگاني به‌ويژه در كلان‌شهرها 9- تعادل‌بخشي و حفاظت كيفي آب‌هاي زيرزميني از طريق اجراي عمليات آبخيزداري، آبخوان‌داري، مديريت عوامل كاهش بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني و تبخير و كنترل ورود آلاينده‌ها 10- استقرار نظام حسابرسي زيست‌محيطي در كشور با لحاظ ارزش‌ها و هزينه‌هاي زيست‌محيطي (تخريب، آلودگي و احياء) در حساب‌هاي ملي 11- حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري‌ها و فنآوري‌هاي سازگار با محيط‌زيست با استفاده از ابزارهاي مناسب از جمله عوارض و ماليات سبز 12- تدوين منشور اخلاق محيط‌زيست و ترويج و نهادينه‌سازي فرهنگ و اخلاق زيست‌محيطي مبتني بر ارزش‌ها و الگوهاي سازنده ايراني- اسلامي 13- ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمي و بهره‌مندي از فنآوري‌هاي نوآورانه زيست‌محيطي و تجارب سازنده بومي در زمينه حفظ تعادل زيست‌بوم‌ها و پيشگيري از آلودگي و تخريب محيط‌زيست 14- گسترش سطح آگاهي، دانش و بينش زيست‌محيطي جامعه و تقويت فرهنگ و معارف دينيِ مشاركت و مسؤوليت‌پذيري اجتماعي به‌ويژه امر به معروف و نهي از منكر براي حفظ محيط‌زيست در تمام سطوح و اقشار جامعه 15- تقويت ديپلماسي محيط‌زيست با: 1-15- تلاش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقه‌‌اي براي مقابله با گردوغبار و آلودگي‌هاي آبي 2-15- توسعه مناسبات و جلب مشاركت و همكاري‌هاي هدفمند و تأثيرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌‌اي و بين‌المللي در زمينه محيط‌زيست. 3-15- بهره‌گيري مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌هاي بين‌المللي در حركت به سوي اقتصاد كم كربن و تسهيل انتقال و توسعه فنآوري‌ها و نوآوري‌هاي مرتبط©10©. باسمه تعالي سياست‌هاي كلي محيط‌زيست ابلاغي توسط مقام‌معظم رهبري و مسؤوليت دستگاه‌هاي اجرايي
سياست‌هاي كلي محيط‌زيست دستگاه/دستگاه‌هاي‌مسؤول دستگاه‌هاي مجري
۱- مديريت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حياتي (از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيست‌بوم به‌ويژه با افزايش ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمي. سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت كشور معاونت زنان و امور خانواده سازمان جنگل‌ها و مراتع سازمان شيلات سازمان بنادر و كشتيراني سازمان هواشناسي شوراي‌عالي استان‌ها سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت نيرو وزارت جهادكشاورزي معاونت حقوقي رياست جمهوري وزارت نفت وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲- ايجاد نظام يكپارچه‌ي ملي محيط‌زيست. سازمان حفاظت محيط‌زيست كليه دستگاه‌هاي اجرايي
۳- اصلاح شرايط زيستي به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط‌زيست سالم و رعايت عدالت و حقوق بين نسلي. سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت دادگستري سازمان جنگل‌ها و مراتع
۴- پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگي‌هاي غيرمجاز و جرم‌انگاري تخريب محيط‌زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌كنندگان و تخريب‌كنندگان محيط‌زيست و الزام آنان به جبران خسارت. سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت دفاع وزارت نفت وزارت نيرو وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازي وزارت جهادكشاورزي وزارت دادگستري معاونت حقوقي رياست جمهوري
۵- پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آلاينده‌ هوا، آب، خاك، آلودگي‌هاي صوتي، امواج و اشعه‌هاي مخرب و تغييرات نامساعد اقليم، و الزام به رعايت استانداردها و شاخص‌هاي زيست‌محيطي در قوانين و مقررات، برنامه‌هاي توسعه و آمايش سرزمين سازمان حفاظت محيط‌زيست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سازمان ملي استاندارد سازمان ملي استاندارد([1]) معاونت اجرايي رياست‌جمهوري وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات سازمان انرژي اتم©11©ي
۶ـ تهيه‌ي اطلس زيست بوم كشور و حفاظت، احياء، بهسازي و توسعه‌ي منابع طبيعي تجديدپذير (مانند دريا، درياچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زيرزميني، جنگل، خاك، مرتع و تنوع زيستي به‌ويژه حيات‌وحش) و اعمال محدوديت قانونمند در بهره‌برداري از اين منابع متناسب با توان اكولوژيك (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازي) آنها بر اساس معيارها و شاخص‌هاي پايداري، مديريت اكوسيستم‌هاي حساس و ارزشمند (از قبيل پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي) و حفاظت از منابع ژنتيك و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهاي بين‌المللي. سازمان حفاظت محيط‌زيست معاونت حقوقي رياست جمهوري معاونت پارلماني رياست جمهوري سازمان حفاظت محيط‌زيست سازمان جنگل‌ها و مراتع وزارت جهادكشاورزي وزارت نيرو سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري([2])
۷- مديريت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست‌محيطي نظير بيابان‌زايي، گردوغبار به‌ويژه ريزگردها، خشكسالي و عوامل سرايت‌دهنده‌ ميكروبي و راديواكتيو و توسعه‌ آينده‌نگري و شناخت پديده‌هاي نوظهور زيست‌محيطي و مديريت آن. سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت دفاع وزارت نفت وزارت نيرو وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وزارت جهادكشاورزي سازمان جنگل‌ها و مراتع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سازمان هواشناسي وزارت اطلاعات سازمان انرژي اتمي سازمان پدافند غيرعامل©12©
۸- گسترش اقتصاد سبز با تأكيد بر:    
۱-۸- صنعت كم كربن، استفاده از انرژي‌هاي پاك، محصولات كشاورزي سالم و ارگانيك و مديريت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، طبيعي و زيست‌محيطي. سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت نفت وزارت نيرو وزارت جهادكشاورزي سازمان امور مالياتي وزارت راه و شهرسازي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲-۸- اصلاح الگوي توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهينه‌سازي الگوي مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژي به‌ويژه ترويج مواد سوختي سازگار با محيط‌زيست. وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وزارت نفت وزارت نيرو وزارت جهادكشاورزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۳-۸- توسعه حمل‌ونقل عمومي سبز و غيرفسيلي از جمله برقي و افزايش حمل‌ونقل همگاني به‌ويژه در كلان‌شهرها. وزارت كشور سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت راه و شهرسازي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها شوراي‌عالي استان‌ها
۹- تعادل‌بخشي و حفاظت كيفي آب‌هاي زيرزميني از طريق اجراي عمليات آبخيزداري، آبخوان‌داري، مديريت عوامل كاهش بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني و تبخير و كنترل ورود آلاينده‌ها. سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت نيرو وزارت جهادكشاورزي سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت نيرو وزارت جهادكشاورزي وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۰- استقرار نظام حسابرسي زيست‌محيطي در كشور با لحاظ ارزش‌ها و هزينه‌هاي زيست‌محيطي (تخريب، آلودگي و احياء) در حساب‌هاي ملي. سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي كليه دستگاه‌هاي اجرايي معاونت پارلماني رياست جمهوري
۱۱- حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري‌ها و فنآوري‌هاي سازگار با محيط‌زيست با استفاده از ابزارهاي مناسب از جمله عوارض و ماليات سبز. معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي اتاق صنعت و معدن صندوق توسعه ملي صندوق ملي محيط‌زيس©13©ت وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري
۱۲- تدوين منشور اخلاق محيط‌زيست و ترويج و نهادينه‌سازي فرهنگ و اخلاق زيست‌محيطي مبتني بر ارزش‌ها و الگوهاي سازنده ايراني- اسلامي. سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت آموزش و پرورش سازمان صدا و سيما معاونت زنان و امور خانواده مركز مديريت حوزه‌هاي علميه سازمان شهرداري‌ها و دهياري
۱۳- ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمي و بهره‌مندي از فنآوري‌هاي نوآورانه زيست‌محيطي و تجارب سازنده‌ي بومي در زمينه حفظ تعادل زيست بوم‌ها و پيشگيري از آلودگي و تخريب محيط‌زيست. سازمان حفاظت محيط‌زيست معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۴- گسترش سطح آگاهي، دانش و بينش زيست‌محيطي جامعه و تقويت فرهنگ و معارف دينيِ مشاركت و مسؤوليت‌پذيري اجتماعي به‌ويژه امر به معروف و نهي از منكر براي حفظ محيط‌زيست در تمام سطوح و اقشار جامعه. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري سازمان تبليغات اسلامي وزارت دادگستري ستاد ائمه جمعه و جماعت وزارت ورزش و جوانان وزارت كشور (نيروي انتظامي)©14©
۱۵- تقويت ديپلماسي محيط‌زيست با: ۱-۱۵- تلاش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقه‌‌اي براي مقابله با گردوغبار و آلودگي‌هاي آبي. ۲-۱۵- توسعه مناسبات و جلب مشاركت و همكاري‌هاي هدفمند و تأثيرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌‌اي و بين‌المللي در زمينه محيط‌زيست. ۳-۱۵- بهره‌گيري مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌هاي بين‌المللي در حركت به سوي اقتصاد كم كربن و تسهيل انتقال و توسعه فنآوري‌ها و نوآوري‌هاي مرتبط. سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت امور خارجه سازمان حفاظت محيط‌زيست وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت امور خارجه وزارت نفت وزارت نيرو وزارت صنعت، معدن و تجارت

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف