آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 16 قانون هواي پاك

- ماده (13) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387: درصورتي‌كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قراردادن آن‌ها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.

آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 16 قانون هواي پاك مصوب 21/6/1397 هيأت‌وزيران ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار مي‌روند: الف – قانون: قانون هواي پاك - مصوب 1396- ب - سازمان: سازمان حفاظت محيط‌زيست پ - دستگاه: دستگاه‌هاي اجرايي داراي مركز يا مراكز طبقه‌بندي‌شده مشمول اين آيين‌نامه ت - مراكز: مراكزي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط، مشمول يكي از طبقات امنيتي يا حفاظتي مي‌باشند. ماده 2- سازمان موظف است ظرف يك‌ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، دستورالعمل نحوه پايش آلاينده‌ها و حدود مجاز مربوط و اقدامات اصلاحي را به دستگاه‌ها و مراكز اعلام و نسبت به آموزش‌هاي دوره‌اي براي كارشناسان مرتبط در مراكز اقدام نمايد. تبصره - اعلام نتايج سنجش و پايش موضوع اين آيين‌نامه در قالب كاربرگ (فرم) نمونه‌اي است كه حسب مورد توسط سازمان با كسب نظر دستگاه‌ها تهيه و به دستگاه‌هاي مذكور ابلاغ مي‌شود. ماده 3- مراكز موظفند به‌صورت مستمر نسبت به پايش و سنجش آلاينده‌هاي هوا طي برنامه زمان‌بندي مورد توافق با سازمان و در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه اقدام و فرايند اقدام و نتايج را مستندسازي نمايند. تبصره 1- پايش حدود مجاز مذكور توسط آزمايشگاه‌هاي معتمد كه صلاحيت امنيتي آنها توسط مراجع ذي‌ربط تأييد شده است، انجام مي‌شود. درمواردي‌كه آزمايشگاه دستگاه‌هاي مربوط به تأييد سازمان برسد، پايش رعايت حدود مجاز آلاينده‌ها در دوره زماني اعتبار تأييديه صادر شده از سوي سازمان، توسط آزمايشگاه مذكور انجام مي‌شود. تبصره 2- درصورت درخواست سازمان براي اخذ نتايج گزارش پايش و سنجش موضوع اين ماده و نحوه اصلاحات لازم به‌منظور رفع نواقص احتمالي، موضوع توسط بالاترين مقام سازمان به‌صورت مكتوب به دستگاه ارسال مي‌شود و دستگاه درصورت عدم مغايرت با اصول حفاظتي، نتايج را به‌صورت مقتضي و از طريق بالاترين مقام دستگاه به سازمان ارسال مي‌نمايد. ماده 4- بازرسان سازمان در دوره‌هاي زماني تعيين شده در دستورالعمل موضوع ماده(2) اين آيين‌نامه به دستگاه مراجعه و نتايج پايش انتشار آلاينده‌هاي مربوط را ملاحظه و درصورت مشاهده عدم تطابق مراتب را به سازمان گزارش مي‌نمايند. تبصره – بازرسان موضوع اين ماده بايد از كاركنان رسمي يا پيماني سازمان بوده و صلاحيت آنها به تأييد مراجع امنيتي ذي‌ربط رسيده باشد. ماده 5 - درصورت هر گونه عدم تطابق نتايج سنجش آلاينده‌ها با حدود مجاز مربوط، مركز مربوط موظف است بلافاصله اقدامات اصلاحي را با رعايت دستورالعمل سازمان معمول و گزارش اقدامات مذكور را در چهارچوب برنامه زمان‌بندي مورد توافق با سازمان، به سازمان ارايه نمايد. ماده 6- درصورت دريافت يا انتشار اخبار و گزارش‌هايي مبني بر آلايندگي مراكز طبقه‌بندي‌شده و مخاطرات ناشي از آن، سازمان موظف است جهت پاسخ به افكار عمومي،©129© موضوع را از دستگاه‌هاي ذي‌ربط پيگيري نموده و دستگاه‌ها موظف به ارايه مستندات و مدارك مورد نياز سازمان در چهارچوب اصول حفاظتي مي‌باشند. ماده 7- سازمان موظف است نسبت به حفظ و نگهداري اسناد و اطلاعات مرتبط با دستگاه و مراكز طبقه‌بندي‌شده تمهيدات تأميني و حفاظتي لازم را به‌عمل آورد. هر گونه نسخه‌برداري، روگرفت، انتشار، واگذاري اطلاعات مربوط به دستگاه و مراكز به فرد يا دستگاه (ارگان) ديگر ممنوع و ارسال و ارايه هر گونه اطلاعات مربوط به دستگاه منوط به رعايت ماده (13) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات (مصوب 1388)() است.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف