صندوق ملي محيط‌زيست اسلواك

- The State Environmental Fund- Fund Committee

صندوق ملي محيط‌زيست اسلواك() پيشينه صندوق: صندوق ملي محيط‌زيست اسلواك در سال 1991 به‌منظور حمايت و پشتباني از©174© فعاليت‌ها محيط‌زيست در كشور اسلواك تأسيس شد. هدف اصلي صندوق جمع‌آوري كليه عوارض، جريمه‌ها و ساير يارانه‌ها به‌منظور كمك به فعاليت‌ها كاهش آلودگي‌هاي محيط‌زيست در زمينه احداث تصفيه خانه‌هاي آب، تأمين آب و توسعه انرژي‌هاي پاك است. اين صندوق از ادغام دو صندوق مديريت آب و صندوق حفاظت از كيفيت هوا تأسيس شد. علاوه بر اين صندوق محيط‌زيست اسلواك در زمينه حفاظت از طبيعت و تنوع زيستي، آموزش و پژوهش نيز پشتيباني مي‌كند. مديريت و سازماندهي صندوق صندوق ملي محيط‌زيست اسلواك بر اساس قوانين و مقررات بودجه دولتي اداره شده و زير نظر وزير محيط‌زيست فعاليت مي‌كند. كميته صندوق() به‌عنوان بخش نظارتي به‌منظور هدايت و نظارت بر فعاليت‌ها صندوق تشكيل شد. اين كميته 11 نفر عضو از وزارتخانه‌هاي اقتصاد، كشاورزي، دارايي، محيط‌زيست (مدير بخش‌ها)، نمايندگاني از بانك و انجمن شهرداري‌ها دارد. تعداد كاركنان صندوق 21 نفر بوده و داراي سه بخش تأمين منابع مالي و اجرا، بخش درآمدهاي صندوق و بخش اداره صندوق است. رييس صندوق توسط وزير محيط‌زيست منصوب شده و مسؤول عمليات و فعاليت‌ها روزانه صندوق است. صندوق از نظر قانوني مستقل است. درصورتي‌كه صندوق از بودجه دولت كمك دريافت كند، دراين‌صورت تابع قوانين و مقررات مالي دولت قرار مي‌گيرد. اين صندوق صرفاً براي اجراي فعاليت‌ها پروژه‌هاي محيط‌زيستي فعاليت مي‌كند. ( درآمدهاي صندوق منبع درآمدهاي صندوق ملي جمهوري اسلواك شامل موارد زير است: - عوارض حاصل از انتشار آلاينده‌ها شامل انتشار آلاينده‌هاي هوا، آب و عوارض تخليه و دفع پسماندها - جريمه‌هاي حاصل از عدم رعايت انتشار آلاينده‌هاي هوا، آب، پسماندها - كمك‌هاي دولتي - ماليات بر آلودگي - عوارض حاصل از فرايندهاي ارزيابي پيامدهاي زيست‌محيطي (EIA) پروژه‌ها ميزان و سهم عوارض در كشور اسلواك بسته به شرايط متفاوت است. به‌عنوان مثال در سال 1996 حدود 50 درصد درآمد صندوق از محل عوارض ناشي از محل‌هاي دفن پسماندها تأمين شد. درآمدهاي صندوق از طريق ادارات منطقه‌‌اي گردآوري مي‌شود. بر اين اساس آلوده‌كنندگان مكلف هستند تا عوارض را به‌صورت دوره‌اي به حساب صندوق واريز كنند. در مورد جريمه‌ها، علاوه بر ادرات منطقه‌‌اي، بارزسين محيط‌زيست نيز ممكن است عوارض را تعيين كنند. درصورتي‌كه آلوده‌كنندگان از پرداخت عوارض يا جريمه امتناع كنند يا در پرداخت آنها به صندوق تأخير داشته باشند، صندوق موارد را به ادارات محلي گزارش مي‌دهد و ادارات محلي از اين اختيار را دارند تا با آلوده‌كنندگان برخورد©175© كرده و در مراحل شديد كليه دارايي‌هاي آلوده‌كنندگان را ضبط كنند. البته براي تشويق آلوده‌كنندگان براي كاهش آلودگي‌هاي محيط‌زيست، درصورتي‌كه آلوده‌كنندگان مبادرت به كاهش آلودگي بكنند مشمول معافيت از برخي از عوارض ازسوي صندوق مي‌شوند. قبول يا رد بحشودگي‌هاي برعهده ادارات محيط‌زيست منطقه‌‌اي است كه بر اساس معيارها و با گفتگو و مذاكره با آلوده‌كنندگان انجام مي‌شود. ( راهبرد‌هاي هزينه‌كرد منابع مالي صندوق به مانند ساير صندوق‌هاي ملي وزارت محيط‌زيست اولويت‌هايي را در خصوص نحوه تأمين اعتبار پروژه‌هاي محيط‌زيستي تعيين كرده است كه از مهمترين آنها مي‌توان موارد زير را برشمرد: - كاهش معضلات محيط‌زيستي در مناطق تخريب شده يا جلوگيري از تشديد مخاطرات محيط‌زيست در مناطقي كه با ريسك‌هاي محيط‌زيستي زياد روبرو هستند - حمايت و پشتيباني از سرمايه‌گذاري‌هاي محيط‌زيستي به‌ويژه در مناطق حفاظت‌شده و مناطق فرامرزي و مشترك با كشورهاي خارجي - حمايت و پشتيباني از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي انرژي، مواد و بازيافت - حمايت و پشتيباني از پروژه‌هاي زيست‌محيطي نيمه‌تمام و در دست ساخت - حمايت از پروژه‌هاي مشترك زيست‌محيطي ( سازوكار تأمين منابع مالي پروژه‌ها براي اخذ وام يا كمك از صندوق، متقاضي پروژه كليه اسناد و مدارك را به اداره محيط‌زيست منطقه‌‌اي ارسال مي‌كند. در اين اداره صرفاً به آن دسته از تقاضايي ترتيب اثر داده مي‌شود كه كليه مدارك، معيارها و دستورالعمل‌هاي صندوق را رعايت كرده باشند. در گزارش درخواست بايد محل جغرافيايي، برنامه زمان‌بندي اجراي پروژه، مشاركت سرمايه‌گذاران، دوره بازگشت سرمايه، منافع محيط‌زيستي و ساير دستورالعمل‌ها به‌صورت كامل تكميل شود. در مرحله بعد كارشناسان كميته صندوق و كارشناسان وزارت محيط‌زيست گزارش توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي را بر اساس معيارهاي مشخص ارزيابي كرده و فهرست پروژه‌هاي تأييد شده را براي تصميم‌گيري به وزير محيط‌زيست براي تصميم‌گيري نهايي ارسال مي‌كنند. معمولاً درخواست پروژه‌ها از سوي متقاضيان دو بار در سال انجام مي‌شود. به‌منظور استفاده بهتر و كارآمدتر از منابع صندوق،‌ معمولاً پيش از رد يا تصويب پروژه‌هاي پيشنهادي از محل اجراي پروژه توسط كارشناسان بازديد به‌عمل مي‌آيد. اين بازديد‌ها به‌منظور ارزيابي توانايي اقتصادي، محيط‌زيستي و فني مجري پروژه است. اين كار به‌ منظور استفاده كارآمد از منابع صندوق و اطمينان حاصل كردن از منافع محيط‌زيستي اجراي پروژه انجام مي‌شود. در مورد پروژه‌هاي مصوب نيز بازديدها و ارزيابي‌هاي مستمري طي مراحل اجراي پروژه انجام مي‌شود. ارزيابي، گزارش‌دهي و اطلاع‌رساني عمومي فعاليت‌هاي صندوق: كميته صندوق به‌صورت مستمر گزارش فعاليت، وام‌ها و كمك‌هاي بلاعوض و برنامه©176© سالانه را به وزير محيط‌زيست گزارش مي‌دهد. علاوه بر اين صندوق مكلف است تا گزارش كامل فهرست پروژه‌هاي پيشنهادي و كمك‌هاي بلاعوض دريافتي و درآمدها و هزينه‌ها را به دولت و مجلس ملي گزارش كند. دولت توجه خاصي به تخصيص منابع مالي صندوق و هزينه‌هاي آن دارد. فعاليت‌ها صندوق و منابع مالي تخصيص داده شده به پروژه‌ها به‌صورت مستمر در اخبار شهرداري‌ها، خبرنگار مديريت آب منعكس شده و سالانه دو بار نيز در روزنامه‌ها درج مي‌شود. علاوه بر اين صندوق مكلف است تا كليه اسناد و مدارك در مورد فعاليت‌ها صندوق را در اختيار مميزان و حسابرسان مستقل قرار دهد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف